اگر خواستيد بازي كنيد و با دوستانت ارتباط برقرار كنيد . پس ما چيزي كه دنبال ان هستي را داريم و حتي بيشتر از ان . خودت بازي ما را كشف كنيد
بازكشت

چه تكنلوژري استفاده ميكنيم؟

 

تكنلوژي كه ما استفاده ميكنيم خيلي ساده و موثر هست . پشت هر جمله يا كلمه يك چيزي هست كه كلمه هايي كه مينويسي را ترجمه ميكند

 

مثلا : در بازي فرمانده ارتش يك پيغام ميفرتسي به يك بازيكن فرانسوي شما پيغام را به زبان انگليسي مينويسيد و لي دريفات كنده اين پيغام را با زبان فرانسوي ميخونه