اگر خواستيد بازي كنيد و با دوستانت ارتباط برقرار كنيد . پس ما چيزي كه دنبال ان هستي را داريم و حتي بيشتر از ان . خودت بازي ما را كشف كنيد
بازكشت

 

 http://www.gindis.com/help/faq.html 

Cookies

اگر خواستيد جنديس را بازي كنيد بايد  Cookies فعال باشد

بايد تحقيق كنيد كه اكسپلورر شما  Cookies  را قبول ميكند . لطفا اين مراحل را طي كنيد

براي استفاده کنندگان اينترنت اكسپلور مايكروسوفت 5 x

1 - به اكسپلور وارد شويد

2 - ليست (Tools Menu) را باز كنيد و  (Internet Options)  را انتخاب كنيد

3 - (Security Tab) را باز كنيد و (Custom Level) را انتخاب كنيد

4 - OK را وارد كنيد

براي استفاده کنندگان اينترنت اكسپلور 6 x

1 - به اكسپلور وارد شويد

2 - ليست (Tools Menu) را باز كنيد و  (Internet Options)  را انتخاب كنيد

3 - (Security Tab) را باز كنيد و (Custom Level) را انتخاب كنيد

4 - به (Privacy Tab) و بعد هم (Advanced) وارد شويد

5 - تحقيق كن كه cookies را قبول ميكند

6 - OK را وارد كنيد

براي استفاده کنندگان (Netscape Navigator 4.7x )

1 - به اكسپلور وارد شويد

2 - به ( Edit Menu) وارد شويد

3 - (Preferences) را انتخاب كنيد

4 - (Advanced ) را وارد كنيد

5 - تحقيق كن و ببين كه cookies را براي هميشه قبول ميكند

6 - OK را وارد كنيد

براي استفاده کنندگان (Netscape Navigator 7.x )

1 - به اكسپلور وارد شويد

2 - به ( Edit Menu) وارد شويد

3 - (Preferences) را انتخاب كنيد

4 - روي خصوصيت و امنيت/Cookies نوع (Privacy & Security/Cookies category)

و بعد Enable all Cookies را وارد كنيد

5 - OK را وارد كنيد

براي استفاده کنندگان  (Mozilla Firefox)

1 - به اكسپلور وارد شويد

2 - Tools->Options

3 - در ليست (top menu) روي گزينه (Privacy) وارد نماييد

4 - روي Cookies برويد . بعد تحقيق كن كه سايتها ميتونند Cookies را وارد کنند.

5 - OK را وارد كنيد

اگر اكسپلور ديگري استفاده ميكنيد . فايلهاي كمكي را چك كنيد تا راهنمايي تان كند براي تنظيم كردن Cookies

ايا برنامه  (firewall) كه از كامپيوتر شما نگهداري ميكند را داريد؟

بعضي از برنامه هاي  (firewall) ساخته شده Cookies را مي بندند اگر firewall داريد كه از كامپيوتر شما نگهداري ميكند ان را چك كنيد و ببينيد كه  Cookies را قبول ميكند

 اگر بازهم نتونستيد به جنديس وارد شويد لطفا با تيم جنديس تماس بگيريد