اگر خواستيد بازي كنيد و با دوستانت ارتباط برقرار كنيد . پس ما چيزي كه دنبال ان هستي را داريم و حتي بيشتر از ان . خودت بازي ما را كشف كنيد
بازكشت

از جنديس 

ماموريت ما آفريدن جهاني بدون موانع زباني هست . همه ميتوانند سايت جنديس را بفهمند . سايت جنديس تنها سايتي كه هدفش حل مانع زبان در اينترنت است.  

 

از تكنلوژي

تكنلوژي كه ما استفاده ميكنيم خيلي ساده هست . به زبان خودتون بنويسيد و همه جهان خواهند فهميد .در آينده اين زبانها را اضافه خواهيم کرد: روسي . عربي . پرتغالي . اسپانيايي . ايتاليايي . ژاپني . چيني ميتوانيد با زبان خود با اينها ارتباط برقرار کني و نامه ها به طور خودكار به زبانهاي ديگري ترجمه خواهند شد

مثلا : اگر در بازي فرمانده ارتش  بازي كني به زبان شما بنويسد : خبرها . نامه . ارتباط ها ... همزمان بازيكنان ديگر در همه جهان با زبان خودشان آن را  ميبينند.

همه چيز به طور خودكار ترجمه ميشود!

براي شما اوقات خوشي در سايت آرزومنديم. 

تيم جنديس