اگر خواستيد بازي كنيد و با دوستانت ارتباط برقرار كنيد . پس ما چيزي كه دنبال ان هستي را داريم و حتي بيشتر از ان . خودت بازي ما را كشف كنيد
بازكشت

English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian

فهرست اصلي

فرستادن حمله

نوع سلاح

سازمان بين الملل,پيوستگي,جستجو

نتايج جنگ

اتفاق جديد,قيمت

وقايعي كه ممكن است براي كشوت اتفاق بيوفته

فهرست واقعه هايي كه ممكن است براي كشورت رخ بدهد :

واقعه هاي جديد

* واقعه در كشور : مدير بانك ميگويد كه پول زيادي در بانك داريد . پول اضافه

(پول شما 10٪ افزايش خولهد شد)

* واقعه در كشور : يك شخص بي هويت به كشور شما پول هديه كرد . كل پول كه كشور شما به دشت اورد ....

(كل پولت 6٪ افزايش خواهد كرد)

* واقعه در كشور : عكسهاي ماهواره ايي نشان ميدهد كه زمين اضافه داريد

(25٪ زمين ازاد كه داريد افزايش خواهد كرد)

 * واقعه در كشور : جستجو كردن جديد از زمين ازاد را افزايش بدهيد

(زمين 100٪ از زمينهاي ازادي كه داريد افزايش خواهد كرد)

* واقعه در كشور : تعدادي از داوطلبان به ارتش شما اضافه شدند

(تعداد سربازهاي شما 10٪ افزايش خواهد شد)

* واقعه در كشور : نيرهاي ارتشي خارجي به سربازهاي شما اضافه شدند

(تعداد سربازهاي شما 10٪ افزايش خواهد كرد)

* واقعه در كشور : بعد از حساب كردن تعداد تانكهاي شما پيدا كرديم كه تانكهايي كه داريد و حساب نشده است . به كشورت اضافه خواهد شد

(تعداد تانكهاي شما 5٪ اضافه خواهد شد)

* واقعه در كشور : بعد از حساب كردن تعداد هواپيماي شما پيدا كرديم كه هواپيماهايي كه داريد و حساب نشده است . به كشورت اضافه خواهد شد

(تعداد هواپيماهاي شما 5٪ اضافه خواهد شد)

* واقعه در كشور : بعد از حساب كردن تعداد تانكهاي شما پيدا كرديم كه تانكهايي كه داريد و حساب نشده است . به كشورت اضافه خواهد شد

* واقعه در كشور : بعد از حساب كردن تعداد ماهواره هاي شما پيدا كرديم كه ماهواره هايي كه

داريد و حساب نشده است . به كشورت اضافه خواهد شد

(تعداد ماهواه ها 5٪ افزايش خواهد شد)

* واقعه در كشور : بعد از حساب كردن تعداد هليكوپتر هاي  شما پيدا كرديم كه هليكوپترهايي كه داريد و حساب نشده است . به كشورت اضافه خواهد شد

(تعداد هليكوپترها 5٪ افزايش خواهد شد)

*  واقعه در كشور : بعد از حساب كردن تعداد توپ خانه هاي شما  پيدا كرديم كه توپ هايي كه داريد و حساب نشده است . به كشورت اضافه خواهد شد

(تعداد توپ خانه ها 5٪ افزايش خواهد شد)

* واقعه در كشور : بعد از حساب كردن تعداد كشتي هاي  شما پيدا كرديم كه كشتي هايي كه داريد و حساب نشده است . به كشورت اضافه خواهد شد

(تعداد كشتي ها 5٪ افزايش خواهد شد)

* واقعه در كشور : بعد از حساب كردن تعداد موشكهاي موشك   شما پيدا كرديم كه موشكهاي موشك  كه داريد و حساب نشده است . به كشورت اضافه خواهد شد

(تعداد موشكهاي موشك به نسبت 5٪ افزايش خواهد شد)

* واقعه در كشور : بعد از حساب كردن تعداد موشكهاي ضد هواپيما  شما پيدا كرديم كه موشكهاي ضد هواپيما هايي كه داريد و حساب نشده است . به كشورت اضافه خواهد شد

(تعداد موشكهاي ضد هواپيما 5٪ افزايش خواهد كرد)

واقعه در كشور : بعد از حساب كردن تعداد زيردريايي ها  شما پيدا كرديم كه زيردرياي هايي  كه داريد و حساب نشده است . به كشورت اضافه خواهد شد

(تعداد زيردريايي ها 5٪ افزايش خواهد شد)

واقعه در كشور : بعد از حساب كردن تعداد موشكهاي  SDI شما پيدا كرديم كه موشكهاي SDI كه داريد و حساب نشده است . به كشورت اضافه خواهد شد

(تعداد موشكهاي SDI شما 5٪ افزايش خواهد كرد)

* واقعه در كشورت : پژوهشگرها يك راه جديدي كشف كردند براي داشتن وقت بيشتري در كشورت .

* كل چرخشهايي كه كشورت به دست اورد :‌(به كشور شما 3 چرخش داده شد)

* واقعه در كشورت : پژوهشگرها يك راه جديدي كشف كردند براي داشتن وقت بيشتري در كشورت .

* كل چرخشهايي كه كشورت به دست اورد :‌(به كشور شما 5 چرخش داده شد)

* واقعه در كشورت : پژوهشگرها يك راه جديدي كشف كردند براي داشتن وقت بيشتري در كشورت .

* كل چرخشهايي كه كشورت به دست اورد :‌(به كشور شما 7 چرخش داده شد)

* واقعه در كشورت : پژوهشگرها يك راه جديدي كشف كردند براي داشتن وقت بيشتري در كشورت .

* كل چرخشهايي كه كشورت به دست اورد :‌(به كشور شما 10 چرخش داده شد)

* واقعه در كشورت : پژوهشگرها يك راه جديدي كشف كردند براي داشتن وقت بيشتري در كشورت .

* كل چرخشهايي كه كشورت به دست اورد :‌(به كشور شما 15 چرخش داده شد)

* واقعه در كشورت : پژوهشگرها يك راه جديدي كشف كردند براي داشتن وقت بيشتري در كشورت .

* كل چرخشهايي كه كشورت به دست اورد :‌(به كشور شما 20 چرخش داده شد)

* واقعه در كشورت : پژوهشگرها يك راه جديدي كشف كردند براي داشتن وقت بيشتري در كشورت .

* كل چرخشهايي كه كشورت به دست اورد :‌(به كشور شما  25 چرخش داده شد)

 * واقعه در كشورت : پژوهشگرها يك راه جديدي كشف كردند براي داشتن وقت بيشتري در كشورت .

* كل چرخشهايي كه كشورت به دست اورد :‌(به كشور شما 30 چرخش داده شد)

* واقعه در كشورت : پژوهشگرها يك راه جديدي كشف كردند براي داشتن وقت بيشتري در كشورت .

* كل چرخشهايي كه كشورت به دست اورد :‌(به كشور شما 35 چرخش داده شد)

* واقعه در كشورت : پژوهشگرها يك راه جديدي كشف كردند براي داشتن وقت بيشتري در كشورت .

* كل چرخشهايي كه كشورت به دست اورد :‌(به كشور شما 40 چرخش داده شد)

* واقعه در كشورت : پژوهشگرها يك راه جديدي كشف كردند براي داشتن وقت بيشتري در كشورت .

* كل چرخشهايي كه كشورت به دست اورد :‌(به كشور شما 45 چرخش داده شد)

* واقعه در كشورت : پژوهشگرها يك راه جديدي كشف كردند براي داشتن وقت بيشتري در كشورت .

* كل چرخشهايي كه كشورت به دست اورد :‌(به كشور شما 50 چرخش داده شد)

واقعه و اتفاقهاي بد

* واقعه در كشورت : مدير بانك ميگويد كه پول كمي داريد در بانك  . كل پول كم شده‌:

(كل پول شما به نسبت 10٪ كاسته ميشود)

* واقعه در كشورت : ويروس كامپيوتر اقتصادي شما را زد . پول از داست داده

(كل پول شما نسبت 8٪ كاسته ميشود)

* واقعه در كشورت : يك زمستان سرد و سيل زمين شما را زير اب برد . زمين را از دست داديد

(از زمينهاي ذخيره كه داشتيد 10٪ زير اب رفت و انها را از دست داديد)

* واقعه در كشورت : الودگي بسيار بزرگي كشور شما را زد . زمين را از دست داديد

(از زمينهاي ذخيره كه داشتيد 11٪ را به علت الودگي از دست داديد)

* واقعه در كشورت : اعتراض زيادي از ارتشت نسبت به وضع غذايي بد و حقوق كم

(5٪ از سربازها ارتش شما را ترك خواهند كرد)

* واقعه در كشورت : غذاي ارتش شما مسموم بوده و سربازهاي شما مردند . سربازهاي مرده

(5٪ از سربازها را به علت مسموميت از دست خواهيد داد)

واقعه در كشورت : مهندسها  كشف كردند كه تانكهايي كه داريد فرسوده هستند . كل تانكهايي كه از دست داديد

(5٪ از تانكهايي كه داشتيد را از دست خواهيد داد)

* واقعه در كشورت : مهندسها كشف كردند كه هواپيماهايي كه داريد فرسوده هستند . كل هواپيماهايي كه از دست داديد

(5٪ از هواپيماهايي كه داشتيد را از دست داديد)

واقعه در كشورت : مهندسهاي شما كشف كردند كه در صنعت ماهواره ايي اشكالاتي هست . بيشترشون فايده اي ندارند

(5٪ از ماهواره هايي كه داشتيد را از دست خواهيد داد)

* واقعه در كشورت : مهندسهاي شما كشف كردند كه بيشتر هليكوپترهاي شما فرسوده هستند

(5٪ از هليكوپترهايي كه داشتيد را از دست خواهيد داد)

* واقعه در كشورت : مهندسهاي شما كشف كردند كه بيشتر توپ خانه هاي شما فرسوده هستند .

(5٪ از توپ خانه هايي كه داشتيد را از دست خواهيد داد)

* واقعه در كشورت‌: مهندسهاي شما كشف كردند كه خيلي از كشتي ها شما فرسوده هستند

(5٪ از كشتي هايي كه داشتيد را از دست خواهيد داد)

* واقعه در كشورت : مهندسهاي كشورت كشف كردند كه خيلي از موشكهاي موشك شما فرسوده هستند

(5٪ از موشكهاي موشك كه داشتيد را از دست خواهيد داد)

* واقعه در كشورت : مهندسهاي شما كشف كردند كه خيلي از موشكهاي شد هواپيماهاي شما فروسده شدند

(5٪ از موشكهاي ضد هواپيما كه داشتيد را از دست خواهيد داد)

* واقعه در كشورت : خيلي از جاسوسهاي شما تصميم گرفتند كه ديگر براي كشورت جاسوسي نكند

(5٪ از جاسوسهاي شما را از دست خواهيد داد)

* واقعه در كشورت : مهندسهاي شما كشف كردند كه زيردريايي هاي شما فرسوده هستند

(5٪ از زيردريايي هايي كه داشتيد را از دست خواهيد داد)

* واقعه در كشورت : مهندسهاي شما كشف كردند كه خيلي از موشكهاي SDI شما فرسوده هستند

(5٪ از موشكهاي SDI كه داشتيد را از دست خواهيد داد)

فهرست قيمتهاي تكنلوژي 

قيمت تكنلوژي 10

قيمت تكنلوژي 9

قيمت تكنلوژي8

قيمت تكنلوژي7

قيمت تكنلوژي 6

قيمت تكنلوژي5

قيمت تكنلوژي 4

قيمت تكنلوژي3

قيمت تكنلوژي2

قيمت تكنلوژي1

 تكنلوژي

50,000,000,000

21,000,000,000

7,000,000,000

2,700,000,000

900,000,000

300,000,000

175,000,000

125,000,000

75,000,000

50,000,000

سرباز

60,000,000,000

30,000,000,000

15,000,000,000

5,000,000,000

1,200,000,000

400,000,000

275,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

تانك

40,000,000,000

25,000,000,000

10,000,000,000

5,000,000,000

1,200,000,000

400,000,000

275,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

توپ

60,000,000,000

30,000,000,000

15,000,000,000

5,000,000,000

1,200,000,000

400,000,000

275,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

موشك ضد هواپيما

70,000,000,000

36,000,000,000

18,000,000,000

6,000,000,000

1,500,000,000

500,000,000

375,000,000

275,000,000

200,000,000

150,000,000

هليكوپتر

80,000,000,000

42,000,000,000

24,000,000,000

8,000,000,000

2,000,000,000

550,000,000

375,000,000

275,000,000

200,000,000

165,000,000

هواپيما

90,000,000,000

52,000,000,000

27,000,000,000

9,000,000,000

2,400,000,000

600,000,000

475,000,000

350,000,000

250,000,000

175,000,000

كشتي

95,000,000,000

56,000,000,000

24,000,000,000

8,000,000,000

2,650,000,000

650,000,000

475,000,000

350,000,000

255,000,000

185,000,000

زيردريايي

800,000,000

675,000,000

500,000,000

350,000,000

250,000,000

موشكموشكهاي

10,000,000,000

7,000,000,000

5,000,000,000

4,000,000,000

3,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

پرتابهاي موشك

99,000,000,000

36,000,000,000

9,000,000,000

900,000,000

775,000,000

550,000,000

375,000,000

275,000,000

موشكهاي SDI

20,000,000,000

كلاهك جنگي كيميايي

30,000,000,000

كلاهك جنگي زيستي

45,000,000,000

كلاهك هسته اي

25,000,000,000

كلاهك جنگي  IMB

975,000,000

875,000,000

600,000,000

450,000,000

300,000,000

ماهواره ها

16,000,000,000

8,000,000,000

4,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

500,000,000

375,000,000

225,000,000

150,000,000

95,000,000

جاسوسها

2,000,000,000

قطع شدن تيار

24,000,000,000

12,000,000,000

6,000,000,000

3,000,000,000

1,500,000,000

550,000,000

375,000,000

225,000,000

175,000,000

125,000,000

ضد جاسوسي

1,000,000,000

ضد بالون

250,000,000

 گاو صندوق بانكي

5,000,000,000

نگهبانهاي ازبكستاني

10,000,000,000

8,000,000,000

6,000,000,000

4,000,000,000

2,000,000,000

1,175,000,000

850,000,000

550,000,000

250,000,000

كارخانه هاي شهري

2,000,000,000

1,175,000,000

850,000,000

550,000,000

250,000,000

كارخانه هاي ارتشي

50,000,000

مين

50,000,000

سگهاي نگهباني

250,000,000

ماسكهاي ضد گاز

50,000,000

جنگ الكتروني

25,000,000

هواپيماهاي حمل و نقل

60,000,000,000

45,000,000,000

30,000,000,000

21,000,000,000

14,000,000,000

7,000,000,000

3,000,000,000

1,500,000,000

750,000,000

250,000,000

 جنگ ضد مين

چطور كل قدرت را حساب ميكنيد

معاينه كردن اين اشيا مثل :

1 - كل پول ذخيره كه داريد

2 - تعداد ارتش

3 - قدرت صنعت

سيستم اين همه حساب ميكند و با اين راه قدرت كلي را خواهيد داشت