אם אתם מחפשים לשחק במשחק בינלאומי או דרכים ליצור קשר עם חברים חדשים, תוכלו למצוא את כל זאת באתר שלנו ועוד דברים נוספים. אתם מוזמנים לבקר ואנחנו מאחלים לכם שהיה נעימה.
חזרה לאחור

תנאי השימוש באתר

האתר  Gindis משמש כשער כניסה לאינטרנט. השימוש באתר
ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות
טלפונים סלולרים, טכנולוגיית
WAP, אינטרנט סלולרי, SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור
בלווינים, ברשתות כבלים,
WEB TV פקסימיליה, טלפוניה ווידאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה
אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן
תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא, כמובן, מיועד גם לנשים.
בתקנון זה: "תכנים" - משחקים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות,
בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים
בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות חברת
ÚJ RÓZSAKERT Ltd (כהגדרתה להלן) ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לחברה זכות שימוש בו.

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על החוק. לפיכך,
הנך מנוע מלפרסם\להציע באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר של על פי שיקולו של מנהל האתר הוא אסור) הבאים:
תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות,
פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים
הפרה כלשהי של החוק.
תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
תכנים אשר אינם רלוונטים לפורום או לצט בו הנך נמצא.

חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd ו/או מי מטעמה רשאים לסרב לפרסם תכנים
אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו,
והם רשאים למחוק תכנים כאלו בכל עת, בלי הודעה מראש!

משתמש שיפר את תנאים אלו, חשבונו ינעל לחודש ימים או ימחק לחלוטין מהאתר כולל כל ההודעות שהוא או היא פרסמו. (לפי החלטתו של מנהל האתר)

זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט וחברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

ÚJ RÓZSAKERT Ltd חברת לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ברעיון האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd , בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש מהנהלת האתר . 

חברת
ÚJ RÓZSAKERT Ltd ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, רופאים, ביטוח, פסיכולוגיה וכו). זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (
AS IS) בהתאם להחלטת חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd בקשר לכך.

חברת
ÚJ RÓZSAKERT Ltd אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת,  חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני סיכון כי ינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd. במקרה זה רשאית חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לך באתר, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.

 

המשחקים מפקד צבאות, מנהיגי עולם, מלחמת טקטיקות, אדוני ראש הממשלה ואימפריה במזרח התיכון 2027
המשחקים באתר Gindis הם בבלעדיות חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd וכל הוכל הרעיון שבהם שייך לחברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd בלבד! (המשחקים נועדו לגילאים 13 ומעלה)

אני "להלן המשתמש באתר" מסמיך את מנהלי המשחק להחליט בכל עניין שקשור במדינה שלי.

החוקים של המשחק:

1. מותר לשחק עם כמה מדינות שרוצים המערכת תגביל אתכם בתוך המשחק.

2. יש להשתמש בשפה ראויה בלבד באתר ושחקן שישתמש בשפה לא ראויה (קללות או שפה פוגעת) יורחק מהאתר והמדינה שלו תיסגר.

3. אם מצאתם באג במשחק יש לדווח עליו מייד למנהל המשחק ולא להשתמש בו לקידום המדינה שלכם, אם יתברר שניצלתם את הבאג המדינה שלכם תנעל!

4. חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd יכולה לנעול, למחוק ולשנות נתונים ללא התרעה מראש במשחקים.

5. במידה ורכשת אחת מחבילות גינדיס או התקשרת לקבלת הבונוס היומי לא יהיו החזרים! (כי המערכת נותנת לך את החבילות באופן אוטומטי)

* אם השתמשת בחבילת תומך גינדיס לא יהיו החזרים.

* אם מדינתך הפסידה במשחק מכל סיבה שהיא לא יהיה החזר כספי.

6. המפתחים של חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd עושים הכל כדי לתת לכם חוויית משחק מהנה ובלי תקלות. במידה והיה כשל בשרת, בתוכנה, בבסיס נתונים וכו'... השחקן לא יכול לתבוע שחזור נתונים בשום צורה שהיא והחזרת הגלגל לאחור וחברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

7. חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd  רשאית לסגור את החשבון שחקן שלך בכל עת ובלי הודעה מראש! 

* חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd  לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב סגירת חשבונך.

 

להלן החוקים והתנאים שמעבר עליהם יביא לנעילת חשבון השחקן שלך:

* שימוש בבאגיםבמשחק וניצולם במשחק.

* הפצת\קידום חומר שלא חוקי על פי חוקי מדינת ישראל.

* כל תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.

* שימוש בשפה לא ראויה בצ'ט או בפורומים השונים.

* הפצת הלינקים של גיוס חברים בפורומים או בצ'טים.

* רישום כוזב שאתם עובדים בשביל חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd או מייצגים את חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd בכל דרך שהיא.

* ניסיון לקבלת הסיסמא או פרטי חשבון של שחקן אחר. להזכיר לכם חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd אף פעם לא תבקש את הסיסמא שלכם.

* שימוש בתוכן של האתר כדי לבנות תוכנות צד שלישי בלי אישור של חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd.

* עידוד של מעבר על החוק, פריצה לשרת או כל פעולה לא חוקית על פי חוקי מדינת ישראל.

* שימוש בסקריפטים או בוירוסים כדי לפגוע במשחקים אחרים.

* שימוש במשחק על מנת לפרסם ולקדם מוצרים בלי אישור של חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd.

* פעולות שאינן הולמות או תלונות על שחקנים שיתבררו כלא נכונות.

* הפצת תוכנות או אפליקציות שקשורות למשחקים בלי אישור של חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd.

* שימוש בסקריפטים ואוטומציה במשחק.

* שינוי פרטי שירות שניתנים במשחק והפצתם במקום שמחוץ לאתר.

* מעבר על חוקי המשחק או לחילופין מעבר על חוקי המדינה יביא לאפס סבלנות מצידנו.

* רישום פרטי שחקן במקומות שלא קשורים למשחק.

* כל ניסיון פריצה למערכת או למשחק.

* ניסיון לשחק בגינדיס מתוך תוכנות או אפליקציות שלא מאושרות ע"י ÚJ RÓZSAKERT Ltd.

* ניסיון להפריע למהלך המשחק, לשירותים שניתנים במשחק או ניסיון לפגוע במשחק.

 

מדיניות חברה

1. אין זיכוי כספי בשום אופן אם השתמשת במה שרכשת.

2. אם המדינה שלך הפסידה מסיבה כלשהי לא יהיה החזר כספי.

3. אנחנו מציעים לשחקנים לעשות סיסמה קשה ולהיות זהירים אם הם נכנסים ממקומות ציבוריים לשחקן שלהם.

* אם יפרצו לך לשחקן לא יהיה פיצוי כספי או פיצוי בתוך המשחק.

* אבטחת נתוני השחקן שלך היא על אחריותך בלבד!

* חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd לא יכולה להיות אחראית למי אתה נותן את פרטי השחקן שלך, אבטחת המחשב שלך או מהיכן אתה נכנס לשחקן שלך. (מקומות ציבוריים)

* חשוב לשמור על כל פרטי ההרשמה שלך כדי שנוכל ביחד איתך לזהות את המדינה שברשותך.

4. חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd שומרת לעצמה את הזכות לפצות שחקן בתוך המשחק לפי שיקולי מנהל המשחק, אבל לא יהיה החזר כספי.

5. חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd יכולה בכל עת לשנות את המשחק, את החוקים, את החבילות הנמכרות או כל דבר אחר שקשור לאתר גינדיס ומודיעה שלא יהיה החזר כספי.

* חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd  לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב שינוי המשחק, חוקי המשחק או כל דבר אחר שקשור לאתר גינדיס.

6. אם רכשת SMS ובצעו פעולה על המדינה שלך ולא קיבלת SMS, אין אנחנו אחראים מתי אתה מקבל את ה-SMS או אם קבלת אותו לנייד שלך. (חשוב לציין שה-SMS יוצאים מהאתר שלנו לחברת הסלולר שלך ומה שקורה מאז שה-SMS יצא לא באחריות שלנו)

7. אם רכשת חבילה במשחק חשוב לשמור את המספר פעולה (Transaction ID) כי רק ככה אנחנו יכולים לעקוב אחרי הרכישה ולעזור לך במקרה תקלה.

 

אינדקס אתרים

אין חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ו-חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר Gindis ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd לא תהיה אחראית על אופן העסקה, אופן התשלום, דרך האספקה או כל דבר אחר שנוגע בעסקה בינך לבין צד שלישי.

אין חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd אחראית על המידע ו/או התוכן שהוכנסו בעסקאות שהוגדרו על ידי המשתמשים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בפרטי העסקאות שקיבלת. 

דרך שימוש או קישור הקיימים באתר חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd ו/או בגין שימוש או הסתמכות

על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

האחריות על תהליך העסקה בינך לבין הצד שלישי תהיה עליך ולכן נהג במשנה זהירות.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שפורסמו על ידך ב-Gindis וכתוצאה מקישורים שביצעת ל-Gindis.

הוראות תנאי שימוש אלא מתווספים לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנון המצוי באתר.

חברת ÚJ RÓZSAKERT Ltd רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש!

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת הונגריה. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע

להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בהונגריה.

מחלקת שירות לקוחות

דואר אלקטרוני: help@gindis.com