فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

 

پيشرفت دادن اسلحه

اينجا ميتونيد روي پيشرفت دادن اسلحه سرمايه گذاري كنيد و يا سلاح درست كنيد

اگر پول و چرخش هاي كافي داشته باشيد ميتونيد تكنلوژي را بخريد

اگر يك سلاح را پيشرفت داديد و حتي به مرحله 1 . ميتونيد و امكانات را خواهيد داشت براي ساخت يك سلاح جديد با استفاده از منابعي كه داريد

هر نوع يك درخواست هايي دارد

چرا اين امكانات براي پيشر فت دادن سلاح هست ؟

بازار به شما اجازه ميدهد كه سلاح را با تكنلوژي معيني بخريد و كشورهايي هست كه نميتونند سلاح بخرند بلكه فقط درست ميكنند

 

 

مثلا اگر يك تانك با سطح تكنلوژي 20 داشتيد . ميتونيد تانك را با تكنلوژي 30 درست كنيد

اسلحه باتكنلوژي بهتر هست و اين يعني كه در حنگ كمتر خواهيد باخت

اگر ميخواهيد تانك درست كنيد بايد اول تانكهايي كه داشتيد را پاك كنيد يا بفروشيد تا بتونيد تانك جديدي بسازيد

(براي پاك كردن تانكها > وضعيت ارتش > نوع اسلحه > پاك كردن سلاح )

 

 

سلاح جديد بسازيد

براي هر سلاحي كه ميخواهيد او را بسازيد درخواست هايي هست

اولا بايد به تكنلوژي خوبي برسيد

اينطوري بايد اول اسلحه ها را درست كنيد و بعد بفروشيد

براي هر سلاحي كه ميفروشيد 5٪ بيشتر از پولي كه سلاح را خريديد دريافت خواهيد كرد

 

نوع سلاح

تعداد سلاحهايي كه ميخواهيد به 3 مراحل درست كنيد

سرباز

10,000

تانك

1,000

اتومبيل حمل و نقل سربازها

1,000

توپ

1,000

موشكهاي ضد هواپيما

1,000

هواپيماي جنگي

100

هواپيماي نابود كننده

100

هواپيماي گشت هوايي

100

هواپيماي هوايي الكتروني

100

هواپيماي جاسوسي

100

هواپيماي حمل و نقل

100

هليكوپترهاي جنگي

100

هليكوپترهاي ضد زيردريايي

100

هليكوپترهاي حمل و نقل

100

زيردريايي

25

كشتي هاي جنگي

25

كشتي حمل و نقل  هواپيما

1

كشتي حمل و نقل هليكوپترها

1

موشك

25

موشكهاي ضد موشك

25

ماهواره

1

 

 

نوع سلاح

براي هر مرحله نياز داريد

سرباز

هيچي

تانك

آهن: 51

نفت : 23

زغال : 35

اتومبيل حمل و نقل سربازها

آهن : 9

نفت : 5

زغال : 7

توپ

آهن : 16

نفت : 5

 زغال : 32

موشكهاي ضد هواپيما

آهن : 4

نفت : 20

زغال : 10

نقره : 5

هواپيماي جنگي

چوپ: 100

آهن : 20

نفت : 90

زغال : 40

نقره : 30

طلا : 30

هواپيماي نابود كننده

چوپ : 200

آهن : 60

نفت : 200

زغال : 90

 نقره: 100

طلا : 95

هواپيماي گشت هوايي

چوپ : 1500

آهن : 200

نفت : 900

زغال : 250

نقره : 250

طلا : 250

يورانيوك : 150

الماس : 150

هواپيماي هوايي الكتروني

چوپ : 10

آهن : 1

نفت : 5

زغال : 3

نقره : 2

هواپيماي جاسوسي

چوپ : 200

آهن : 30

نفت : 500

زغال : 50

 نقره : 55

طلا : 30

يورانيوم : 20

الماس : 20

هواپيماي حمل و نقل

چوپ : 200

آهن : 30

نفت : 60

زغال : 15

نقره : 10

هليكوپترهاي جنگي

چوپ : 50

چوپ : 45

نفت : 50

زغال : 40

نقره : 30

هليكوپترهاي ضد زيردريايي

چوپ : 50

آهن : 45

نفت : 70

زغال : 39

نقره : 30

طلا : 11

هليكوپترهاي حمل و نقل

چوپ : 70

آهن : 26

نفت : 50

زغال : 20

نقره : 10

زيردريايي

چوپ : 200

آهن : 500

نفت : 300

زغال : 240

نقره : 100

طلا : 30

يورانيوم : 10

الماس : 5

كشتي هاي جنگي

چوپ : 500

آهن : 50

نفت : 100

زغال : 70

نقره : 35

طلا : 20

حاملة طائرات

چوپ : 15000

آهن : 8000

نفت : 8000

زغال : 8000

نقره : 6000

طلا : 2500

يورانيوم : 1000

الماس : 1000

كشتي حمل و نقل  هواپيما

چوپ : 10000

آهن : 6000

نفت : 6000

زغال : 5000

نقره : 2500

طلا : 1000

يورانيوم : 700

الماس : 700

موشكهاي Ballistic

 

چوپ : 25

آهن : 10

نفت : 90

زغال : 15

نقره : 10

موشكهاي ضد موشك

چوپ : 50

آهن : 20

نفت : 90

زغال : 45

فنقره : 60

ماهواره

چوپ : 100

آهن : 100

4 600نفت :  

زغال : 490

 نقره : 500

طلا : 140

يورانيوم : 100

الماس : 100