فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

 

نتايج جنگ

سركوب شورشيان

بعضي از اطلاعات مهم قبل از ارسال سربازهات براي جنگ با شورشيان :

* اگر موفق نشديد . شهروندان بيشتري به شورشيان خواهند پيوست (به نوع حكومت كشورت مربوط هست)

* همان تكنلوژي كه سربازهات دارند . شورشيان هم همين تكنلوژي را خواهند داشت

* تكنلوژي ضد شورشيان : قدرت شما براي مبارزه با شورشيان بيشتر خواهد شد

* فرصت موفقيت شما به تعداد شورشيان كه با انها خواهيد جنگيد و تعداد تكنلوژي ضد شورش هست 

* هر سطح از تكنلوژي ضد شورشيان به نسبت 1٪ فرصت شما براي غلبه بر انها بيشتر ميكنه

 

حسابهاي جنگ با شورشيان‌‌ :

* اگرسربازهات باتعداد شورشيان مساوي باشد . نسبت موفقيت شما براي سركوب شورشيان 30٪ هست

* اگر سربازهاي شما دو برابر شورشيان باشد . نسبت موفقيت شما براي سركوب شورشيان 37٪ هست

* اگر تعداد سربازهات چند برابر از شورشيان باشد . نسبت موفقيت شما براي سركوب شورشيان 55٪ هست

* اگر سربازهاي شما 3 يا 4 برابر شورشيان بودند . نسبت موفقيت شما براي سركوب شورشيان 80٪ هست

* اگر تعداد سربازهات از 5 تا 9 برابر شورشيان بودند . نسبت موفقيت شما براي سركوب شورشيان 95٪ هست

* اگر تعداد سربازهاي شما بيشتر از 9 برابر شورشيان بود . ميتونيد بودن هيچ خسارتي شورشيان را سركوب كنيد

* اگر تعداد شورشيان بيشتر از سربازهات باشند . نسبت موفقيت شما 20٪ هست

* اگر تعداد شورشيان دو برابر سربازهات باشند . نسبت موفقيت شما 10٪ هست

* اگر تعداد شورشيان 3 يا 4 برابر سربازهاي شما باشد . يك شكست سنگيني متحمل خواهيد شد ولي شورشيان هم ضرر خواهند كرد

* اگر تعداد شورشيان 5 برابر سربازهات باشند . جنگ را خواهيد باخت

 

 

حساب عمليات پوشش

بعضي از نكته هاي مهم :

* اگر با 50 سرباز جنگيدي پس سربازهاي دشمن هم 50 سرباز خواهند بود

* فرصت موفقيت به تعداد تكنلوژي سربازهاي شما و دشمنت مربوط ميشود

* اگر دفاع كننده حد اكثر 1000 سرباز داشت پس به اين سربازها تكنلوژي 1 به انها اضافه خواهد شد

* اگر دفاع كننده حد اكثر 5000 سرباز داشت پس به اين سربازها تكنلوژي 2 به انها اضافه خواهد شد

* اگر دفاع كننده 10000 سرباز داشت پس به اين سربازها تكنلوژي 3 به انها اضافه خواهد شد

* اگر دفاع كننده حد اكثر 25000 سرباز داشت پس به اين سربازها تكنلوژي شماره 4 به انها اضاه خواهد شد

* اگر دفاع كننده حد اكثر 50000 سرباز داشت پس به اين سربازها تكنلوژي شماره 5 اضافه خواهد شد

* اگر دفاع كننده حد اكثر 100000 سرباز داشته باشد پس به اين سربازها تكنلوژي شماره 6 اضاف خواهد شد

* اگر دفاع كننده حد اكثر 250000 سرباز داشت پس به او تكنلوژي شماره 7 اضافه خواهدش د

* اگر دفاع كننده حد اكثر 500000 سرباز داشت پس به او تكنلوژي شماره 8 اضافه خواهد شد

* اگر دفاع كننده حد اكثر 10000000 سرباز داشت پس به او تكنلوژي شماره 9 اضافه خواهد شد

اگر دفاع كننده حد اكثر 2000000 سرباز داشت پس تكنلوژي شماره 10 به او اضافه خواهد شد

* اگر دفاع كننده بيشتر 2000000 سرباز داشت پس به او تكنلوژي شماره 20 به او اضافه خواهد شد

 

 

حساب نتايج جنگ پوشش :

* اگر تعداد سربازهاي شما با سربازهاي دشمن مساوي باشد . نسبت موفقيت شما 30٪ هست

* اگر تعداد سربازهاي شما دو برار سربازهاي دشمن باشد . نسبت موفقيت شما 37٪ هست

* اگر تعداد سربازهاي سما چند برابر سربازهاي دشمن باشد . نسبت موفقيت شما 55٪ هست

* اگر تعداد سربازهاي شما 3 يا 4 برابر سربازهاي دشمن باشد . نسبت موفقيت شما 80٪ هست

* اگر تعداد سربازهاي شما از 5 تا 9 برابر سربازهاي دشمن باشد . نسبت موفقيت شما 90٪ هست

* اگر تعداد سربازهاي شما بيشتر از 9 برابر سربازهاي دشمن باشد . شما بدون هيچ خسارتي موفق خواهيد شد

*اگر تعداد سربازهاي دشمن يكم بيشتر از سربازهاي شما باشد . نسبت موفقيت شما 20٪ هست

* اگر تعداد سربازهاي دشمن دوبرابر تعداد سربازهاي شما باشد . نسبت موفقيت شما در جنگ 10٪ هست

* اگر تعداد سربازهاي دشمن 3 يا 4 برابر سربازهاي شما باشد . يك شكست سنگيني متحمل خواهيد شد اما يكم به دشمن هم ضرر خواهيد زد

* اگر تعداد سربازهاي دشمن بيشتر از 5 برابر سربازهاي شما باشد . جنگ را خواهيد باخت

 

 

حمله با تعداد ثابت و معين شده از سربازها

اگر نوشته بود فقط تعدا ثابتي از سربازها حمله خواهند كرد . پس تعدادي كه به دشمن حمله كرده همان تعداد سربازهاي دشمن دفاع كننده هست

مثلا : واكنش محدود

 

عمليات جنگ با عددهاي غير محدود

اگر نوشته بود حد اقل بايد 48 هواپيماي جنگي ميتونه با دشمن بجنگند و اگر 100 هواپيما دشاته باشد پس همه هواپيماهاي جنگي شما و ارتش كامل شما با دشمن خواهند جنگيد و دشمن هم با كل قدرتش با شما خواهد جنگيد

مثلا حساب روي تكنلوژي :

اگر كشورت 10.000 سرباز با تكنلوژي 3 داشت . پس در جنگ 30.000 سرباز خواهد داشت

و اگر تكنلوژي 4 داشته باشيد در جنگ 40.000 سرباز خواهد بود و همينطوري ....

تعداد سربازها در جنگ + تكنلوژي = كل قدرت

 

 

حسابهاي عمومي جنگ

* اگر قدرت سربازهاي شما با سربازهاي دشمن مساوي باشد . نسبت موفقيت شما 30٪ هست

* اگر قدرت سربازهاي شما يكم بيشتر از سربازهاي دشمن باشد . نسبت موفقيت شما 55٪

* اگر قدرت سربازهاي شما چند برابر دشمن باشد . نسبت موفقيت شما 80٪

* اگر قدرت سربازهاي شما 3 برابر قدرت سربازهاي دشمنت هست . پس بدون خسارت جنگ را خواهيد برد

* اگر قدرت سربازهاي دشمن يك بيشتر از قدرت سربازهاي شما باشد . نسبت موفقيت شما 20٪

* اگر قدرت سربازهاي دشمن دو برابر قدرت سربازهاي شما باشد نسبت موفقيت شما 10٪ 

* اگر قدرت سربازهاي دشمن 3 برابر قدرت سربازهاي شما اشد . جنگ را خواهيد باخت بدن اينكه به دشمن ضرر بزني

قدرت ارتشي + سطح تكنلوژي = كل قدرت (لطفا روي مثال عمليات حساب تكنلوژي)