فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

رادار

اينجا ميتونيد كشورهايي كه نزديك رتبه شما هستند را ببينيد و ضعيف ترين كشور را هدف بگيري و به او حمله كنيد

اين فهرست به شما نشان خواهد داد كه اين بازيكن از كجا و رتبه و قدرت او چقدر هست

ميتونيد روي اسم كشور فشار دهيد و اطلاعات بيشتري كسب كنيد

هر چقدر كه رادار بخريد ميتونيد كشورهاي بيشتري كه نزديك رتبه شما هستند را ببينيد

بيشترين حد 50 هست