فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

هواپيماهاي گشت 

اينجا ميتونيد هر نوع هواپيماي گشت بفرستيد به كشور دشمن براي ديدن اطلاعات و تحركات كشور مورد نظر

*  دشمن شما در حالي از اين عمليات مطلع خواهد شد كه اگر موفق نشديد 

هواپيماي هوايي الكترونيكي  

هواپيماي هوايي الكترونيكي فقط يك نوع اطلاع به شما خواهد داد 

مثلا : كشور دشمن 300 تانك ابرام يا 500 تانك قلابي دارد 

هر مرحله تكنلوژي نسبت به موفقيت دشمن در نابود كردن هواپيماي هوايي الكتروني با موشك كمتر خواهد شد 

اين عمليات به 3 چزخش نياز دارد

هواپيماي جاسوسي  

وظيفه اين هواپيما جاسوسي كردن و اطلاع دادن از چندين نوع از ارتش كشور دشمن(حد اكثر 3 نوع) 

مثلا : كشور دشمن 300 تانك ابرام . 500 تانك قلابي . 100 وسيله نقليه دارد 

هر مرحله تكنلوژي نسبت به موفقيت كشور دشمن در نابود كردن هواپيماي جاسوسي با موشك كمتر خواهد كرد 

اين عمليات به 5 چرخش نياز دارد

كنترل كردن 

وظيفه كنترل كردن اين هست كه به شما اطلاعات بدهد در رابطه با جنگ و ارتباطات دشمن(اخرين 7 جنگ كه در حال فعاليت هستند) و يا اطلاعات از ارتباطات كشور دسمن (اخرين 7 پيغامي كه به كشور دشمن رسيده است) و يا ديدن اخرين حمل و نقل هايي كه انجام شده(ديدن اخرين 7 حمل و نقل هايي كه به كشورهاي ديگري ارسال شده) 

هر مرحله تكنلوژي نسبت به موفقيت كشور دشمن در نابود كردن هواپيما با موشك كم خواهد كرد 

* اگر اين عمليات به موفقيت انجام شد هواپيما به شما خواهد برگشت اما اگر اين عمليات موفق نشد هواپيما نابود خواهد شد) 

* نسبت موفقيت به مراحل تكنلوژي هواپيما و موشكهاي ضد هواپيماي دشمن هست 

اين عمليات به 7 چرخش نياز دارد 

اين علامتها به معناي

= مساوي

+ مراحل تكنلوژي بيشتر از دشمنت

* اگر كشور دشمنت تكنلوژي بيشتري از شما دارد عمليات موفق نخواهد شد 

مراحل تكنلوژي هواپيماي هوايي الكترونيكي

مراحل تكنلوژي دشمن

نسبت موفقيت

=

=

10%

+1

 

20%

+2

 

30%

+3

 

40%

+4

 

50%

+5

 

60%

+6

 

70%

+7

 

80%

+8

 

85%

+9

 

90%

+10

 

95%

<10

 

100%

 

هواپيماي جاسوسي

مراحل تكنلوژي دشمن

نسبت موفقيت

=

=

30%

+1

 

35%

+2

 

40%

+3

 

45%

+4

 

50%

+5

 

55%

+6

 

60%

+7

 

65%

+8

 

70%

+9

 

80%

+10

 

90%

<10

 

100%

 

كنترل كردن

مراحل تكنلوژي دشمن

نسبت موفقيت

=

=

40%

+1

 

45%

+2

 

50%

+3

 

55%

+4

 

60%

+5

 

65%

+6

 

70%

+7

 

75%

+8

 

80%

+9

 

85%

+10

 

90%

<10

 

100%