فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

پيغامهاي SMS

 

وقتي يكي به كشورت حمله يا جاسوسي كند و يا اگر تصميمي از سازمان بين الملل مربوط به كشورت هست از طريق SMS به شما خبر خواهيم داد

 

شماره تلفون بايد فورومول جهاني باشد . اول بايد كود را بذاريد مثلا(امريكا 1 و انگليس 44 و همينطوري)

 

شماره تلفون نبايد اولش 0 داشته باشد

 

مثلا : 141522223333 و شماره 1 كد كشور هست و به صفر احتياج ندارد . 415 كد استان يا شهر هست و شماره تلفن 22223333