فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

 

نوع حكومت

 

دموكراسي +

+ 15% پول به دست خواهيد آورد

از هر شهروند 115 پول در هر چرخش دريافت خواهيد كرد

فقط 5% از جمعيت ميتونى نظامي كنيد

سلاحها را فقط از كشورهاي دموكراسي ميتونيد بخريد

شورشيان نسبت 35% زياد خواهند شد  اگر خواستيد به انها حمله كنيد

+ 20% جستجو

در هر جستجو 20% كمتر پول خواهيد داد

با يك تكنلوژي از كارخانه هاي شهري  شروع كنيد 

 

دموكراسي

+ 10% پول به دست خواهيد آورد

از هر شهروند 110 پول در هر چرخش دريافت خواهيد كرد

فقط 10% از جمعيت ميتونى نظامي كنيد

سلاحها را فقط از كشورهاي دموكراسي  جمهوري ميتونيد بخريد

شورشيان نسبت 25% زياد خواهند شد  اگر خواستيد به انها حمله كنيد

+ 10% جستجو

در هر جستجو 10% كمتر پول خواهيد داد

با يك تكنلوژي از كارخانه هاي شهري  شروع كنيد

 

جمهوري 

+ 5% پول به دست خواهيد آورد

از هر شهروند 105 پول در هر چرخش دريافت خواهيد كرد

فقط 15% از جمعيت ميتونى نظامي كنيد

سلاحها را فقط از كشورهاي دموكراسي جمهوري و شاهنشاهي ميتونيد بخريد

شورشيان نسبت 20% زياد خواهند شد  اگر خواستيد به انها حمله كنيد

+ 5% جستجو

در هر جستجو 5% كمتر پول خواهيد داد

با يك تكنلوژي از كارخانه هاي شهري  شروع كنيد

 

شاهنشاهي 

از هر شهروند 100 پول در هر چرخش دريافت خواهيد كرد

فقط 25% از جمعيت ميتونى نظامي كنيد

سلاحها را ميتونيد از همه كشورها بخريد

شورشيان نسبت 15% زياد خواهند شد  اگر خواستيد به انها حمله كنيد

+ 5% عمليات جاسوسي

+ 5% ضد عمليات جاسوسي

با يك تكنلوژي از كارخانه هاي شهري  شروع كنيد

 

كمونيسم 

از هر شهروند – 5% پول دريافت خواهيد كرد

از هر شهروند 95  پول در هر چرخش دريافت خواهيد كرد

فقط 40% از جمعيت ميتونى نظامي كنيد

سلاحها را ميتونيد از حكومتهاي كمونيسم . ديني . ديكتاتوري بخريد

شورشيان نسبت 10% زياد خواهند شد  اگر خواستيد به انها حمله كنيد

در هر جستجو 5% كمتر پول خواهيد داد

+ 15 % عمليات جاسوسي

با يك تكنلوژي از كارخانه هاي شهري  شروع كنيد 

 

فاشيسم 

از هر شهروند – 7% پول دريافت خواهيد كرد

از هر شهروند 93  پول در هر چرخش دريافت خواهيد كرد

فقط 70% از جمعيت ميتونى نظامي كنيد

سلاحها را ميتونيد از حكومتهاي فاشيسم . حكومت ديني . ديكتاتوري  بخريد

شورشيان نسبت 7% زياد خواهند شد  اگر خواستيد به انها حمله كنيد

+ 15 % عمليات جاسوسي

در سازمان بين الملل عضويت نخواهيد داشت

با يك تكنلوژي از كارخانه هاي شهري  شروع كنيد

 

دبكتاتوري

از هر شهروند 90  پول در هر چرخش دريافت خواهيد كرد

فقط 80% از جمعيت ميتونى نظامي كنيد

سلاحها را ميتونيد از حكومتهاي فاشيسم . حكومت ديني . شاهنشاهي . جمهوري . كمونيسم . دكتاتوري بخريد

شورشيان نسبت 5% زياد خواهند شد  اگر خواستيد به انها حمله كنيد

+ 25 % عمليات جاسوسي

با يك تكنلوژي از كارخانه هاي شهري  شروع كنيد

 

حكومت ديني

از هر شهروند 85  پول در هر چرخش دريافت خواهيد كرد

فقط 90% از جمعيت ميتونى نظامي كنيد

سلاحها را ميتونيد از حكومتهاي فاشيسم . حكومت ديني . كمونيسم . دكتاتوري بخريد

شورشيان نسبت 1% زياد خواهند شد  اگر خواستيد به انها حمله كنيد

ــ 10% جستجو

در هر جستجو 10% كمتر پول خواهيد داد

+ 25 % عمليات جاسوسي

+ 5 % ضد عمليات جاسوسي

با يك تكنلوژي از كارخانه هاي شهري  شروع كنيد