فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

نتايج و رده بندي

در اينجا بهترين 10 بازيكن از هر كشوري ميتونيد ببينيد

هر روز اين رده بندي بروز رساني ميشود

اطاق شهرت

هزاران بازيكن از سرتاسر جهان در اين بازي هستند و در اطاق شهرت بهترين بازيكنان را خواهيد ديد

اسم شما در اطاق شهرت براي هميشه خواهد بود . ولي بايد چند گام را طي كنيد :

* رتبه شما بايد ؛ 1 ؛ باشد براي 7 روز متوالي + 100,000 زمين.

* اگر در اين وقت به مرخصي رفتيد ساعتهاي حساب شده از بين ميرود و دوباره شروع ميشود واگر دوباره برگشتيد دوباره 7 روز كامل حساب خواهد شد(بايد كشورت به مدت 7 روز فعال باشد)

اطلاعات كشور در اطاق شهرت ثبت خواهد شد