فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

خريد اسلحه 

در اينجا ميتونيد سلاحها را بخريد 

ميتونيد سلاحها را بنا به نوع حكومت كشورت بخريد 

قيمت ثابت و حسابش : 

قيمت ثابت + سطح تكنلوژي = قيمت خريد 

مثلا : تانك 

تانكهاي سطح تكنلوژي 10 قيمتش 5,000,000 و توپ خانه با سطح تكنلوژي 3 قيمتش 21,000,000

امكانات خريد 

وقتي ميخواهيد سلاح بخريد يك صفه جديدي ميرويد براي انتخاب هر نوع سلاحي كه ميخواهيد 

ميتونيد تعداد سلاحهايي كه ميخواهيد بخريد را انتخاب كنيد 

* اين به پولهايي كه داريد مربوط ميشود و به شهرونداني كه ميتونيد ان را نظامي كنيد 

هر سلاحي به سربازها احتياج دارد تا ان را تفعيل كنند و به شهروندان نظامي احتياج داريد 

نظامي كردن شهروندان بعد از خريد سلاح به طور خودكار خواهد شد (تعداد شهرونداني كه ميخواهيد نظامي كنيد بستگي به نوع حكومت كشورت هست) 

اگر نوع حكومت شما فاشيسم باشد بايد سلاحها را خودت درست كنيد يا از بازار سياه بخريد 

داشتن چندين نوع از يك سلاح امكان پذير نيست 

يعني ميتونيد فقط يك نوع تانك يا هواپيما بخريد 

مثلا : ميتونيد تانك نوع ابراهام بخريد ولي بعد از خريد تانك ابراهام نميتوند تانك نوع ديگري بخريد 

سلاحهايي هست به عنوان دومي مثل هواپيماها و كشتي ها 

مثلا وقتي ميريد هواپيما بخريد چندين نوع هست مثل هواپيماي جنگي و هواپيماي حمل و نقل و غيره

 و كشتي ها و هليكوپترها و بقيه اسلحه هم چندين نوع وجود دارد 

اينجا هم فقط ميتونيد يك نوع از سلاحها را بخريد 

مثلا ميتونيد يك نوع هواپيماي جنگي و يك نوع هواپيماي حمل و نقل و يك نوع هواپيماي بمب باران كننده بخريد 

* اين كار به 2 چرخش نياز دارد 

نوع سلاح

قيمت ثابت

نيروها

1,000

تانك

500,000

اتومبيل حمل و نقل كننده سربازها

100,000

توپ خانه ها

250,000

موشكهاي ضد هواپيما

300,000

هواپيماهاي جنگي

2,500,000

هواپيماهاي نابود كننده

7,000,000

گشت هوايي

50,000,000

هواپيماي هوايي الكترونيكي

100,000

هواپيماهاي جاسوسي

10,000,000

هواپيماهاي حمل و نقل

1,000,000

هليكوپترهاي جنگي

1,250,000

هليكوپترهاي ضد زيردريايي

1,750,000

هليكوپترهاي حمل و نقل

800,000

زيردريايي

9,000,000

كشتي هاي جنگي

3,000,000

كشتي هاي حمل و نقل

5,000,000

حامل و نقل هواپيماها

500,000,000

حامل و نقل هليكوپترها

300,000,000

موشكها

1,000,000

موشكهاي ضد موشك

2,000,000

رادار

10,000,000

ماهواره

70,000,000

انبار

X

ماسكهاي ضد گاز

X

مينهاي دريايي

X

مينهاي زميني

X

انبار زغال

X

سلاحهاي قلابي

10,000

 

نوع سلاح

سلاحهاي مورد نياز

نيروها

1

تانكها

4

اتومبيل حمل و نقل كننده سربازها

3

توپ خانه ها

7

موشكهاي ضد هواپيما

5

هواپيماهاي جنگي

1

هواپيماهاي نابود كننده

3

گشت هوايي

20

هواپيماي هوايي الكترونيكي

0

هواپيماهاي جاسوسي

1

هواپيماهاي حمل و نقل

3

هليكوپترهاي جنگي

2

هليكوپترهاي ضد زيردريايي

3

هليكوپترهاي حمل و نقل

2

زيردريايي

80

كشتي هاي جنگي

25 * مستوى التّكنولوجيا

كشتي هاي حمل و نقل

15 * مستوى التّكنولوجيا

حامل و نقل هواپيماها

1000 * مستوى التّكنولوجيا

حامل و نقل هليكوپترها

500 * مستوى التّكنولوجيا

        موشكها

0

موشكهاي ضد موشك

0

رادار

5 * مستوى التّكنولوجيا

ماهواره

0

انبار

0

ماسكهاي ضد گاز

0

مينهاي دريايي

0

مينهاي زميني

0

انبار زغال

0

سلاحهاي قلابي

0

توصيف اسلحه :

1 - سربازها 

سربازها سلاحي هست كه براي حمايت از كشورت استخدام ميشود 

ميتونيد براي دفاع كردن از كشورت از حمله هاي دشمن با كوماندوز و ميتونيد هم با كوماندوز به كشورهاي دشمن حمله كنيد 

سربازها ميتونند اين سلاحها را نابود كنند : 

1 - سربازها 

2 - اتومبيلهاي حمل و نقل سربازها 

3 - تانكها 

4 - توپ ها 

5 - موشكهاي ضد هواپيما

2 - تانكها  

تانك يك سلاح بسيار مهم هست براي حمله كامل به دشمن . هر چقدر كه تانك بيشتري داشتيد همان قدر فرصت موفقيت نابود كردن كارخانه هاي دشمن را خواهيد داشت . و بايد توجه كنيد كه تانكها در اخرين خط دفاع ضد حمله دشمن استفاده ميشه 

 تانكها ميتونند اين سلاحها را نابود كنند : 

1 - سربازها 

2 - اتومبيلهاي حمل و نقل سربازها 

3 - تانكها 

4 - كارخانه ها 

5 - اشغال كردن زمين دشمن

 

3 - اتومبيل حمل و نقل سربازها 

اتومبيلهاي حمل و نقل سربازها وقتي به دشمنت حمله ميكنيد اين اتومبيلها از سربازهاي شما نگهداري ميكند سربازهاي را به جاي مورد نظر ميرسانند 

اين اتومبليها سربازهاي شما را در زمين و دريا نقل و مكان ميكند و از سربازها حمايت ميكند 

هر چقدر كه اتومبليهاي بيشتري داشتيد همان قدر فرصت موفقيت حمل و نقل سربازها براي رسيدن به محل جنگ ميرسونه و نگهداري ميكنند 

اتومبيلهاي حمل و نقل ميتونند اين اسلحه ها را نابود كنند : 

1 - سربازها

2 - اتومبيلهاي حمل و نقل سربازها 

3 - اشغال كردن زمين 

4 - توپ ها 

توپ ها براي ضعيف تر كردن قاعده هاي دشمن مثل سربازها و توپ هاي كشور دشمن

يك فكر خوب اين هست كه اول با حمله سد توپ ها (حمله با توپ ها) بجنگيد و بعدش سربازها را بفرستيد با اين راه دشمن سربازهاي كمتي خواهد داشت 

توپ ها ميتونند اين سلاحها را نابود كنند : 

1 - سربازها 

2 - توپ ها

5 - موشكهاي ضد موشك 

موشكهاي ضد موشك براي دفاع از كشورت از حمله هاي هوايي دشمن مثل (هواپيماها و هليكوپترها) و به اضافه هواپيماي گشت هوايي جاسوسي 

وقتي كسي هواپيماهاي پرتاب كننده بمب و هواپيماهي جنگي و هليكوپترها و غيره . موشكهاي پد موشك در خط دوم جنگي خواهند بود و از كشورت مقابل اين سلاحهاي دفاع ميكنند

موشكهاي ضد موشك ميتونند اين اسلحه ها را نابود كنند : 

همه هواپيماها و هليكوپترها كه در اين بازي وجود دارند

6 - هواپيماهاي جنگي : 

هواپيماهيا جنگي قويترين سلاح در اين بازي هست 

وظيفه اين هواپيماها دفاع از پرتاب هاي بمبي دشمن و براي پوشاندن و كمك به هواپيماهاي پرتاب كننده بمب براي رسيدن به موقعيت ها . و هر چقدر كه بيشتر هواپيماهاي جنگي داشتيد

همان قدر فرصت موفقيت داريد كه از كشورت دفاع كنيد از پرتابهاي بمبي دشمن 

در جنگ خيلي مهم هست كه در سلاحهاي جنگي موفق باشيد 

هواپيماهاي جنگي ميتونند اين سلاحها را نابود كنند : 

1 - هواپيماهاي جنگي 

2 - هواپيماهاي پرتاب كننده بمب 

3 - موشكهاي ضد موشك

7 - هواپيماهاي پرتاب كننده بمب 

هر چقدر كه بيشتر هواپيماهاي پرتاب كننده بمب داشتيد همان قدر هم ميتونيد كشور دشمنت را نابود كنيد 

هواپيماهاي پرتاب كننده بمب براي علميات منفجر كردن و براي حمله به دشمنت بايد كشتي حنل و نقل داشته باشيد (كشتي حمل و نقل هواپيماها و هليكوپترها) 

خيلي خوب هست كه اين هواپيماها براي پرتاب بمب متوالي استخدام كنيد و بعدا با كل قدرت به كشور دشمنت حمله كنيد 

هواپيماهاي پرتاب كننده بمب ميتونند همه چيز را نابود كنند به جزو زيردريايي ها 

8 - گشت هوايي 

ميتونيد با اين سلاح به كشور دشمنت نفوذ كنيد و اطلاعاتي كه ميخواهيد را به دست بياريد 

(به وظيفه هاي گشت هوايي نگاه كنيد)

 

9 - هواپيماي هوايي الكتروني ( بدون خلبان) 

ميتونيد براي گرفتن اطلاعات از دشمنت استفاده كنيد و بدون اينكه به سربازها و شهروندان شما ضرري برسد 

(به وظيفه گشتن هواپيماي هوايي الكرتوني نگاه كنيد)

10 - هواپيماهاي جاسوسي‌ : 

هواپيماهي جاسوسي دو برابر اطلاعات گشتن هوايي به شما ميدهد و ميتونيد به اطلاعات مهم از كشور دشمنت مطلع باشيد 

( به وظيفه هواپيمهاي جاسوسي نگاه كنيد) 

11 - هواپيماهاي حمل و نقل 

ميتونيد هواپيماهاي حمل و نقل را براي يك چيز استفاده كنيد . براي ورود سربازها به كشور دشمن هست 

دشمن هواپيماهاي جاسوسي فقط موشكهاي ضد هواپيما هست و هر چقدر كه تكنلوژي هواپيماهاي حمل و نقل زياد باشد همان قدر فرصت موفقيت ورود سربازهات به كشور دشمن هست 

12 - هليكوپترهاي جنگي : 

هليكوپترهاي جنگي براي حلمه به تانكها و توپ ها و سربازها و اتومبيل حمل و نقل سربازها هست 

هليكوپترهاي جنگي براي ضعيف تر كردن تانكهاي دشمن هست . و قبل از حمله كامل خيلي مهم هست كه تعداد تانكهاي دشمن را كمتر كنيد 

هليكوپترهاي جنگي نسبت به ديگر سلاحها ميتونند چندين برابر تانكها را نابود كنند 

هليكوپترهاي جنگي ميتونند نابود كنند : 

1 - سربازها 

2 - اتومبيلهاي حمل و نقل سربازها 

3 - تانك ها 

4 - توپ ها 

5 - موشكهاي ضد هواپيما 

13 - هليكوپترهاي ضد زيردريايي : 

اين هليكوپترها با يك سلاح مخصوص اماده شده اند براي جلوگيري از حملات زيردريايي ها 

ميتونيد براي كم كردن زيردريايي هاي دشمن استفادع كنيد 

هليكوپترهاي ضد زيردريايي ميتونند : فقط زيردريايي ها را نابود كنند 

14 - هليكوپترهاي حمل و نقل : 

ميتونيد هليكوپترهاي حمل و نقل براي يك چيز استفاده كنيد . براي ورود سربازها به كشور دشمن و كوماندوز صعي خواهند كرد كه زمين دشمن را اشغال كنند و هليكوپترها هم براي سربازها پوشش ميكنند

15 - زيردريايي ها

زيردريايي يك سلاح پنهاني هست و ميتونيد براي شروع حمله پنهاني روي مزرهاي دريايي انجام بدهيد  

حمله پنهاني موفق ميتونه تعداد زيادي از سربازها را بكشد 

اين زيردريايي ها مجهز به اژدرهايي هست كه ضد كشتي ها و زيردريايي ها دشمن استفاده بشه 

زيردريايي ها ميتونند اين سلاحه ار نابود كنند : كشتي و شهروندان

16 - كشتي هاي جنگي : 

كشتي هاي جنگي از مرزهاي دريايي شما دفاع ميكنند . كشتي ها داراي سلاح و توپ هاي بزرگ كه ميتونند تعداد زيادي از سربازها را بكشند 

وقتي با ناوگانهاي حمله ميكنيد . كشتي ها جنگي تعداد كشتي ها و سربازهاي دشمن را كمتر ميكنند 

كشتي ها جنگي ميتونند اين اسلحه را نابود كنند : 

1 - سربازها 

2 - كشتي ها جنگي 

3 - زيردريايي ها 

4 - اتومبيل حمل و نقل سربازها  

 

17 - كشتي هاي حمل و نقل 

اين كشتي ها براي حمل و نقل كردن چيزهاي مورد نظر شما هر جايي كه ميخواهيد 

ميتونيد امبولانس . كمك به كشورهاي همپيوستگي شما ارسال كنند و بايد از حمله هاي دشمن توجه كنيد چون ميتونند كشتي هاي شما را بگيرند يا نابود كنند 

18 - كشتي هاي حمل و نقل هواپيماها و هليكپترها : 

ميتونيد با كمك همپيوستگي ها شما كه رتبه انها كمتر از تو هست . كشتي هاي حمل و نقل كننده هواپيما و هليكوپتر به شما اجازه ميدهد كه يك پنجره جديد باز كنيد براي هر كشوري اگر كل قدرتش بيشتر با كمتر از شما به نسبت 50٪ باشد  

حمل و نقل كننده هواپيما : ميتونيد روي ان هواپيماهاي جنگي و پرتاب كننده بمب حمل و نقل كنيد 

حمل و نقل كننده هليكوپترها : ميتونيد روي ان هليكوپترهاي جنگي و هليكوپترهاي ضد زيردريايي حمل و نقل كنيد 

19 - موشكهاي Ballistic  

چندين نوع از موشكهاي Ballistic  هست : 

1 - كلاهك جنگي عادي : ميتوند كارخانه هاي دشمن و سربازها را نابود كند 

2 - كلاهك جنگي كيميايي : هر كلاهك ميتوند  تعدادي از سربازها را نابود كند (تعداد كم) 

3 - كلاهك جنگي زيستي : هر كلاهك ميتوند تعدادي از سربازها و شهروندان را بكشد‌(تعداد كم) 

4 - كلاهك جنگي اتمي : ميتوند كشور دشمن را نابود كند از طرق مراكز شهروندان يا موقعيت هاي سربازها 

5 - كلاهك جنگي مغناطيسي : اگر موشكها كشور دشمن را بزنند . كارخانه هاي دشمن چندين روز نميتونند چيزي بسازند (كارخانه هاي شهري و ساخت اسلحه)  

20 - موشكهاي ضد موشك : 

موشكهاي ضد موشك Ballistic  براي دفاع از كشورت مقابل حمله هاي موشكهاي Ballistic  دشمن . هر چقدر كه تعداد زيادي داشتيد فرصت موفقيت دشمن براي زدن كشورت به موشكهاي Ballistic  كمتر هست 

21 - رادار 

براي ديدن قدرت ارتشي و صنعتي كشورهاي ديگر هست و هر چقدر كه رادارهاي زيادتري داشته باشيد ميتونيد قدرت كشورهاي بيشتري ببينيد

22 - ماهواره 

ماهواره خيلي مهم هست . قبل از اينكه به كشوري حمله كنيد ماهواره به شما نشان خواهد داد كه وضعيت ارتشي دشمن چطور هست و اينطوري فرصت بيشتري براي موفقيت خواهيد داشت

23 - سلاحهاي قلابي  

وظيفه سلاحهاي قلابي اين هست كه دشمن را گم راهي كند و وقتي كه كشوري به شما حمله كند و چنيد سلاح را نابود كرد ايشون فكر خواهد كرد كه سلاحهاي واقعي را نابود كرده ولي شما سلاحهايي از دست خواهيد داد كه از چوب و مقوا ساخته شده است

24 - انبار 

به شما فقط براي يك بار فرصت بسيار بزرگ ميدهد براي موفقيت در حمله (كشتار دسته جمعي و ازادي) 

(نسبت موفقيت شما در حمله ها 30٪ پيشرفت ميدهد)

25 - ماسكهاي ضد گاز 

از كشورت يك بار مقابل حمله هاي كيميايي يا زيستي دفاع ميكند  

سربازها و شهروندان از مرگ نجات خواهند شد . فقط اگر زمين كشورت را زدند

26 - مينهاي دريايي 

كشور شما را از حمله هاي ناوگان كشتي و حمله هاي پتهان حمايت ميكند 

حمله دشمن به كشورت موفق نميشود و سربازها هم نابود خواهند شد

27 - مينهاي زميني 

مينهاي زميني از كشورت مقابل حمله هاي زميني حمايت ميكند 

اشغال كردن زمين از طريق اتومبيل هاي حمل و نقل كننده سربازها/وضعيت ازادي/كشتار دسته جمعي) 

تعداد زيادي از سلاحهاي دشمن نابود خواهند شد 

28 - انبار 

انبار يك بار از كشورت مقابل حمله هاي پرتاب هاي بمب حمايت خواهد كرد 

و دشمن ناكام خواهد ماند