فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

فهرست اصلي

پاك كردن كشور

رفتن به مرخصي

نوع حومت

دريافت كردن نامه هاي SMS

نتايج و رده بندي

اطاق جنگ

نتايج جنگ

جستجو

ازمايشگاه

پيشرفت اسلحه

درست كردن اسلحه جديد

مركز جاسوسي

عمليات تجسسي

اكتشاف هوايي

نگاه رادار

عكسهاي ماهواره ايي

افزايش هاي بازي

چرخش + فروش چرخش ها

بازار

خريد اسلحه

فروش اسلحه

بازار سياه

خريد/فروش منابع

جتسجو كردن زمين/كارخانه

 

 

وضعيت ارتش

صرف كردن اسلحه

ارتباطات

(فرستادن پول . فرستادن منابع . محموله ها . فرستادن پيغام)

پيوستگي ها

خبرها

سازمان بين الملل