فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

 

ازمايشگاه

 

اينجا ميتونيد سلاحهاي شما را پيشرفت بدي

 

براي هر نوع تكنلوژي محدوديتهايي وجود دارد

 

قيمت هر مرحله نسبت به نوع حكومت هست

 

 

تكنلوژي جاسوسي

 

هر مرحله نسبت موفقيت عمليات شما را بالا ميبرد

 

حد اكثر مراحل = 150

 

چرخش ها براي هر مرحله = مراحل تكنلوژي 2

 

نوع حكومت

قيمت براي هر مرحله

دموكراسي+

مرحله تكنلوژي

20,000,000

دموكراسي

مرحله تكنلوژي

 22,500,000

جمهوري

مرحله تكنلوژي

 23,750,000

شاهنشاهي

مرحله تكنلوژي

 25,000,000

كمونيسم

مرحله تكنلوژي

23,750,000

فاشيسم

مرحله تكنلوژي

25,000,000

ديكتاتوري

مرحله تكنلوژي

26,250,000

حكومت ديني

مرحله تكنلوژي

27,500,000

 

 

تكنلوژي ضد جاسوسي

 

هر مرحله جاسوسي كردن دشمن روي كشورت  را ضعيفتر ميكند

 

حد اكثر مراحل = 150

 

چرخش ها براي هر مرحله = مراحل تكنلوژي 2

 

 

نوع حكومت

قيمت براي هر مرحله

دموكراسي +

مرحله تكنلوژي

20,000,000

دموكراسي

مرحله تكنلوژي

22,500,000

جمهوري

مرحله تكنلوژي

23,750,000

شاهنشاهي

مرحله تكنلوژي

25,000,000

كمونيسم

مرحله تكنلوژي

23,750,000

فاشيسم

مرحله تكنلوژي

25,000,000

دكتاتوري

مرحله تكنلوژي

26,250,000

حكومت ديني

مرحله تكنلوژي

27,500,000

 

 

تكنلوژي فريب دادن

 

هر مرحله نسبت موفقيت كشور دشمن براي ارسال كردن جاسوس ها و فريب دادن شما با كشور ديگري را ضعيفتر ميكند

 

مثلا : اگر بازيكني جاسوس ها را براي كشور دشمني ارسال كرد تا شما و دشمنش باهم بجنگيد

اگر مراحل تكنلوژي زيادي داشتيد ميتونيد ببينيد كي جاسوس هاي اصلي را فرستاده

 

حد اكثر مراحل = 100

 

چرخش ها براي هر مرحله = مراحل تكنلوژي  3

 

 

نوع حكومت

قيمت براي هر مرحله

دموكراسي +

مرحله تكنلوژي

40,000,000

دموكراسي

مرحله تكنلوژي

45,000,000

جمهوري

مرحله تكنلوژي

47,500,000

شاهنشاهي

مرحله تكنلوژي

50,000,000

كمونيسم

مرحله تكنلوژي

47,500,000

فاشيسم

مرحله تكنلوژي

50,000,000

دكتاتوري

مرحله تكنلوژي

52,500,000

حكومت ديني

مرحله تكنلوژي

55,000,000

 

 

تكنلوژي كلاهك اتمي

 

اگر جستجور كرديد و به مرحله 50 رسيديد ميتونيد روي موشكهاي شما را كلاهك جنگي اتمي بذاريد

 

حد اكثر مراحل = 50

 

چرخش ها براي هر مرحله = مراحل تكنلوژي 7

 

 

نوع حكومت

قيمت براي هر مرحله

دموكراسي +

مرحله تكنلوژي

 800,000,000

دموكراسي

مرحله تكنلوژي

 900,000,000

جمهوري

مرحله تكنلوژي

 950,000,000

شاهنشاهي

مرحله تكنلوژي

            1,000,000,000

كمونيسم

مرحله تكنلوژي

             950,000,000

فاشيسم

مرحله تكنلوژي

1,000,000,000

دكتاتوري

مرحله تكنلوژي

1,500,000,000

حكومت ديني

مرحله تكنلوژي

1,100,000,000

 

 

تكنلوژي كلاهك زيستي

 

اگر جستجور كرديد و به مرحله 35 رسيديد ميتونيد روي موشكهاي شما را كلاهك جنگي زيستي بذاريد

 

حد اكثر مراحل = 35

 

چرخش ها براي هر مرحله = مراحل تكنلوژي 5

 

 

نوع حكومت

قيمت براي هر مرحله

دموكراسي +

مرحله تكنلوژي

480,000,000

دموكراسي

مرحله تكنلوژي

540,000,000

جمهوري

مرحله تكنلوژي

570,000,000

شاهنشاهي

مرحله تكنلوژي

600,000,000

كمونيسم

مرحله تكنلوژي

570,000,000

فاشيسم

مرحله تكنلوژي

600,000,000

دكتاتوري

مرحله تكنلوژي

630,000,000

حكومت ديني

مرحله تكنلوژي

660,000,000

 

 

 

تكنلوژي كلاهك كيميايي

 

اگر جستجور كرديد و به مرحله 25 رسيديد ميتونيد روي موشكهاي شما را كلاهك جنگي كيميايي بذاريد

 

حد اكثر مراحل = 25

 

چرخش ها براي هر مرحله = مراحل تكنلوژي 4

 

نوع حكومت

قيمت براي هر مرحله

دموكراسي +

مرحله تكنلوژي

320,000,000

موكراسي

مرحله تكنلوژي

360,000,000

جمهوري

مرحله تكنلوژي

380,000,000

شاهنشاهي

مرحله تكنلوژي

400,000,000

كمونيسم

مرحله تكنلوژي

380,000,000

فاشيسم

مرحله تكنلوژي

400,000,000

دكتاتوري

مرحله تكنلوژي

420,000,000

حكومت ديني

مرحله تكنلوژي

440,000,000

 

 

 

تكنلوژي كلاهك مغناطيسي

 

اگر جستجور كرديد و به مرحله 40 رسيديد ميتونيد روي موشكهاي شما را كلاهك جنگي مغناطيسي بذاريد

 

حد اكثر مراحل = 40

 

چرخش ها براي هر مرحله = مراحل تكنلوژي 6

 

نوع حكومت

قيمت هر مرحله

دموكراسي+

مرحله تكنلوژي

560,000,000

دموكراسي

مرحله تكنلوژي

630,000,000

جمهوري

مرحله تكنلوژي

665,000,000

شاهنشاهي

مرحله تكنلوژي

700,000,000

كمونسيم

مرحله تكنلوژي

665,000,000

فاشيسم

مرحله تكنلوژي

700,000,000

دكتاتوري

مرحله تكنلوژي

735,000,000

حكومت ديني

مرحله تكنلوژي

770,000,000

 

 

تكنلوژي ضد مينهاي جنگي

 

نسبت كشتي ها و تلنكهاي ضد مين چقدر هست

 

حد اكثر مراحل = 100

 

چرخش ها براي هر مرحله = مراحل تكنلوژي 1

 

 

نوع حكومت

قيمت براي هر مرحله

دموكراسي+

مرحله تكنلوژي

8,000,000

دموكراسي

مرحله تكنلوژي

9,000,000

جمهوري

مرحله تكنلوژي

9,500,000

شاهنشاهي

مرحله تكنلوژي

10,000,000

كمونيسم

مرحله تكنلوژي

9,500,000

فاشيسم

مرحله تكنلوژي

10,000,000

دكتاتوري

مرحله تكنلوژي

15,000,000

حكومت ديني

مرحله تكنلوژي

11,000,000

 

 

تكنلوژي كارخانه هاي شهري

 

هر مرحله صنعت شما را زيادتر ميكنه

 

حد اكثر مراحل = 30

 

چرخش ها براي هر مرحله = مراحل تكنلوژي 10

 

 

نوع حكومت

قيمت براي هر مرحله

دموكراسي+

مرحله تكنلوژي

240,000,000

دموكراسي

مرحله تكنلوژي

270,000,000

جمهوري

مرحله تكنلوژي

285,000,000

شاهنشاهي

مرحله تكنلوژي

300,000,000

كمونيسم

مرحله تكنلوژي

285,000,000

فاشيسم

مرحله تكنلوژي

300,000,000

دكتاتوري

مرحله تكنلوژي

315,000,000

حكومت ديني

مرحله تكنلوژي

330,000,000

 

 

تكنلوژي بهبودي ساختمان ها

 

هر مرحله تعداد شهروندان در يك قطعه زمين بيشتر ميكند

 

حساب : (مرحله10) + 100

 

تكنولوجيا  تحسين العمارات

 

مثلا : اگر 10 مرحله داشتيد . پس ميتونيد 200 شهروند در يك قطعه زمين داشته باشيد و اگر 100 مرحله داشتيد پس ميتونيد 1100 شهروند در يك قطعه داشته باشيد

 

حد اكثر مراحل = 100

 

چرخش ها براي هر مرحله = مراحل تكنلوژي 3

 

نوع حكومت

قيمت براي هر مرحله

دموكراسي+

مرحله تكنلوژي

560,000,000

دموكراسي

مرحله تكنلوژي

630,000,000

جمهوري

مرحله تكنلوژي

665,000,000

شاهنشاهي

مرحله تكنلوژي

700,000,000

كمونسيم

مرحله تكنلوژي

665,000,000

فاشيسم

مرحله تكنلوژي

700,000,000

دكتاتوري

مرحله تكنلوژي

735,000,000

حكومت ديني

مرحله تكنلوژي

770,000,000

 

 

 

تكنلوژي ضد شورشيان

 

هر مرحله به شما مكمك ميكند كه شورش كنندگان را سركوب كنيد

 

حد اكثر مراحل = 100

 

چرخش ها براي هر مرحله = مراحل تكنلوژي 3

 

 

نوع حكومت

قيمت براي هر مرحله

دموكراسي+

مرحله تكنلوژي

200,000,000

دموكراسي

مرحله تكنلوژي

225,000,000

جمهوري

مرحله تكنلوژي

237,500,000

شاهنشاهي

مرحله تكنلوژي

250,000,000

كمونيسم

مرحله تكنلوژي

237,500,000

فاشيسم

مرحله تكنلوژي

250,000,000

دكتاتوري

مرحله تكنلوژي

262,500,000

حكومت ديني

مرحله تكنلوژي

275,000,000