فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

قوانين اسمهاي اسلحه

1 - اگر كلمات زشت استفاده كرديد . سلاح پاك خواهد شد

2 - ميتونيد براي اسم گذاشت روي سلاح از حروف بزرگ و كوچك و اعداد استفاده كنيد

3 - ميتونيد اين - ـ را استفاده كنيد

4 - امكان فاصله گذاشتن بين كلمه امكان پذير نيست

5 - اسم سلاح حد اكثر بايد 25 حرف باشد

6 - حروف بايد با زبان انگليسي باشد

7 - اگر همزمان سلاح بايك تكنلوژي داشتيد . سيستم اسم سلاح و عكس ان را تغيير خواهد داد

 

قانون عكسها

1 - سايز عكسها حد اكثر بايد 50× 50 پكسل باشد

2 - بايد عكس را از سايت ديگري اپلود كنيد

مثلا : http://i16.tinypic.com/2epj9k3.jpg

3 - اگر اين گزينه را خالي گذاشتيد يك عكس ديگري اضافه خواهد شد

4 - عكس بايد با نوع سلاح همنوع باشد مگر نه پاك خواهد شد