فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

جستجو كردن در زمين

در اينجا ميتونيد از منابع در زمين جستجو كنيد و اگر منبعي پيدا كرديد ميتونيد كارخانه بسازيد و براي هر چرخشي كه به دست مياريد براي شما پول در ميارد

ميتونيد اين منابع را براي ساخت اسلحه و يا انها را در بازار بفروشيد

براي جستجو كردن در زمين به 1 چرخش+ 500,000 پول احتياج داريد

اگر زمين پيدا كرديد ميتونيد براي زمين ها كارخانه بسازيد

نوع كارخانه

قيمت ساخت

چوب

پول: 1,000,000

زمين: 10

چرخش: 3

آهن

پول: 2,500,000

زمين: 15

چرخش: 5

نفت

پول: 5,000,000

زمين: 25

چرخش: 7

            زغال

پول: 3,500,000

زمين: 20

چرخش: 5

             نقره

پول: 7,500,000

زمين: 30

چرخش: 8

طلا

المال: 15,000,000

زمين: 50

چرخش: 9

يورانيوم

پول: 30,000,000

زمين: 75

چرخش: 10

الماس

پول: 50,000,000

زمين: 100

چرخش: 10

نابود كردن كارخانه ها

ميتونيد كارخانه ها را نابود كنيد اگر به زمين احتياج داشتيد

فقط انتخاب كنيد كدام و چقدر كارخانه ميخواهيد نابود كنيد . بعدا به نابود كردن فشار بدهيد