فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

پاك كردن كشور

ميتونيد كشور شما را از بازي پاك كنيد با رفتن به اطلاعات كشور و سيستم ايميل شما را پاك خواهد كرد و بعد از گذشت 14 روز كشور شما از بازي حذف ميشود

براي پاك كردن كشور بايد كلمه رمز را وارد كنيد

* نميتونيد كشور شما را پاك كنيد اگر در 24 ساعت اخري خبرهايي دريافت كرديد يا اگر تصميماتي روي كشور شما در سازمان بين الملل هست