فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

بازار سياه

بازار سياه جايي هست كه  ميتونيد سلاحها را از همه جاي دنيا بخريد

* ميتونيد سلاحهايي كه فروختيد و خريدار ان سلاحها را ببينيد

* ميتونيد سلاحهايي كه قبلا فروخته شده را ببينيد . فقط با وارد كردن شماره كشور

* ميتونيد از اسم و نوع تكنلوژي سلاحها جستجو كنيد . ياد اوري ميكنيم كه ميتونيد سلاحها را بخريد بر حسب قدرت كشورت

* ميتونيد همزمان 7 نوع سلاح در بازار سياه براي فروختن بذاريد . و اگر سلاحها فروخته نشد بايد منتظر بمانيد فروخته شوند تا بتونيد دوباره سلاح بفروشيد

قيمتهاي ثابت به شرح زير هست :

< O:P > قيمت ثابت * سطح تكنلوژي = قيمت

مثلا : تانكهاي سطج تكنلوژي 5 قيمتش 2,500,000 هست

* اين علميات به چرخش نياز دارد

نوع سلاح

قيمت ثابت

تانكها

500,000

  اتومبيل حمل و نقل سربازها

100,000

توپ خانه ها

250,000

موشكهاي ضد هواپيما

300,000

هواپيماهاي جنگي

2,500,000

هواپيماهاي نابود كننده

7,000,000

اگاهي دهنده هوايي

50,000,000

ماشين هوايي الكترونيكي

100,000

هواپيماهاي جاسوسي

10,000,000

هوواپيماهاي حمل و نقل

1,000,000

هليكوپترهاي جنگي

1,250,000

هليكوپترهاي ضد زيردريايي

1,750,000

هليكوپترهاي حمل و نقل

800,000

زيردريايي ها

9,000,000

كشتي هاي جنگي

3,000,000

ناقل كننده هواپيماها

500,000,000

ناقل كننده هليكوپترها

300,000,000

موشكها

1,000,000

موشكهاي ضد موشك

2,000,000