فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian

اطاق جنگ :

جنگ و حمله كردن به ديگر كشورها هدف اساسي براي رسيدن به عظمت و قدرت در بين بازيكنان هست

ارتش شما ميتونند با استخدام تاكتيكهاي مختلف به كشورهاي ديگر حمله كنيد

هر حمله و جنگ به هر كشوري نسبت موفقيتش مربوط به قدرت كشور شما و كشور دشمن هست 

 

سركوب شورشيان

گرينه ها براي شما باز هست يا با شورشيان بجنگيد و يا انها را نابود كنيد

اگر تونستيد شورشيان را نابود كنيد . كشورت مدتي در امان خواهد بود

اما اگر نتونستيد شورشيان را سركوب كنيد بعضي از شهروندان به شورشيان خواهند پيوست

قدرت شورشيان - قدرت شورشان به شهرونداني كه هر سلاحي بدست دارند و مرحله تكنلوژي انها با مراحل سربازهاي شما مساوي هست 

نيازمنديهاي سركوب شورشيان :

50 چرخش و لا اقل 1000 سرباز

تكنلوژي ضد شورشيان - هر مرحله تكنلوژي ضد شورشيان قدرت شما را براي مبارزه با شورشيان را زيادتر ميكنه 

فرصت موفقيت شما به تعداد سربازهايي و تكنلوژي كه با شورشيان ميجنگند هست

 

اسيرها

اينجا ميتونيد ببينيد تعداد كل اسيراني كه در زندان كشورت هستند چقدر هست

ميتونيد اسيران را ازاد كنيد و براي هر اسير از بانك بين الملل 1.000.000 پول دريافت كنيد

بايد حد اقل 100 اسير داشته باشيد تا بتونيد انها را ازاد كنيد

 

عمليات اطاق جنگ

* ميتونيد حد اكثر 7 عمليات روي يك كشور انجام بدهيد

* يك اتفاق كوچك ممكن هست به جنگ كنجر شود پس قبل از هر چيز خوب فكر كنيد

* هر اتفاق يك درخواست هايي دارد

* كارهاي شما ميتونه در ارتباطات شما تاثير گذار باشه و ممكن هست چند روزي از خريد سلاح محروم شويد و يا از ورود به سازمان بين الملل منع شويد

*  ميتونيد يك گزينه از تاكتيكهاي جنگ براي حمله به ديگر كشور انتخاب كنيد و كشور دشمن ميتونه از خودش دفاع كند و به شما جواب بدهد و ميتونه هم به حمله شما واكنش نشان ندهد

* هر حمله به كشور ديگري به 10 چرخش نياز دارد

 

تلفن قرمز

ميتونيد طريق ارتباط با دشمنت را ببينيد و با او ارتباط برقرار كنيد 

انجام دادن عمليات

ميتونيد نتايج حمله هايي كه انجام داديد را ببينيد

 

قانون باز كردن پنجره

1 - نميتونيد روي يكي از هم پيوستگي هاي شما پنجره جنگ باز كنيد

2 - نميتونيد به يك بازيكن جديد حمله كنيد (24ساعت)

3 - نميتونيد به بازيكني كه از همان كامپيوتر و IP استفاده ميكنه حمله كنيد

4 - نميتونيد به كسي كه اگر با كشوري در حال جنگ هست كه قبلا از همان كامپيوتر و IP شما استفاده كرديد حمله كنيد

5 - نميتونيد با كشوري بجنگيد كه قدرت كشورش بيشتر از قدرت كشورت هست به نسبت 33٪

( در نسبت ها تغيير ايجاد خواهد كرد اگر كشتي حمل و نقل هواپي ماها و هليكوپتر ها داشتيد)

6 - نميتونيد با كشوري بجنگيد كه قدرت كشورش كمتر از قدرت كشورت هست به نسبت 25٪

 در نسبت ها تغيير ايجاد خواهد كرد اگر كشتي حمل و نقل هواپي ماها و هليكوپتر ها داشتيد)

7 - نميتونيد به كشوري حمله كنيد كه به مرخصي رفته . ولي يك راهي هست كه بجنگيد و اين هست كه قبلا با او جنگيده باشيد و پنجره جنگي تا الان فعال هست

8 - كشورهايي كه رتبه انها 1 تا 10 هست ميتونند فقط با كشورهايي كه رتبه انها از 1 تا 10 هست بجنگند

9 - همه ميتونند با كشورهايي كه رتبه انها از 1 تا 10 هست بجنگند

10 - اگر به كشوري حمله كرديد . كشور دشمن در حال دفاع خواهد بود و ميتونه به شما جواب دهد و اگر كشور دشمن از خودش دفاع كرد شما دوباره ميتونيد از همان پنجره ايي كه باز شده به او حمله كنيد

 

عمليات پوششي

يك پنجره به مدت 24 ساعت باز خواهد بود تا ارتش شما را به مرز كشود دشمن ارسال كنيد

عمليات ممكن براي حمله كننده و دفاع كننده

* اين عمليات به 5 چرخش نياز دارد

* بايد 50 سرباز تكنلوژي 5 داشته باشيد

* فرصت موفقيت به سطح تكنلوژي دشمن مربروط ميباشد

1 - زدن قاعده هاي دشمن - ميتونيد قاعده هاي دشمن را بزنيد و تانكها و اتومبيل هاي حمل و نقل سربازها را نابود كنيد

*اگر موفق شديد ميتونيد از 0 تا 50 تانك و 0 تا 50 اتومبيل حمل و نقل سربازها را نابود كنيد

* دشمن تانك ها و اتومبيل هاي حمل و نقل واقعي را نابود خواهند كرد چون ارتش شما سلاحهاي رسمي و قلابي را تشخيص خواهند داد

2 - اسير كردن فرمانده ايي از كشور دشمن - ميتونيد فرمانده را بدزديد و از او اطلاعات مهمي بگيريد

* اگر موفق شديد ميتونيد اطلاعاتي در رابطه با تعداد ارتش و شخصيتهاي كه نظامي هستند و از تعداد شورشيان و شهروندان اطلاعاتي به دست بياريد

3 - وظيفه نجات دادن - ارتش شما صعي ميكنند كه اسيراني كه كشور دشمن انها را در زندان گذاشت نجات بدهند (همه اسيراني كه در زندان بودند ازاد ميشوند)

* اگر موفق شديد همه اسيران از زندان ازاد ميشوند و در كشور شما شهروند ميشوند

4 - دزديدن حمل و نقل ها - ارتش شما صعي ميكنند كه حمل و نقل هايي كه كشور دشمن انجام ميده را بدزدند

* اگر موفق شديد همه منابعي كه در حال حمل و نقل بودند به كشورت خواهند رفت و كشتي حمل و نقل هم نابود خواهد شد

5. گشتن و كشتن - ارتش شما با تيرانداز خواهد بود و براي سربازهاي دشمن كمين مسازند

* اگر موفق شديد ميتونيد از 0 ال 250 سرباز بكشيد

6 - زنده ميخواهم - ارتش شما براي سربازهاي دشمن كمين درست ميكنند و انها را اسير ميكنند

* اگر موفق شديد 0 تا 50 سرباز اسير خواهيد كرد

 

پاسخ محدود

اين عمليات براي شما يك پنجره به مدت 48 تا قدرت ارتشي شما با قاعده هاي ارتشي دشمن بجنگند

عمليات ممكن براي حمله كننده و دفاع كننده

* اين عمليات به 3 چرخش نياز دارد

1 - شليگ كردن و فرار - تعداد زيادي از بمب هاي روي اسمان دشمن خواهد بود

* 24 توپ و 50 هواپيماي جنگي

* فرصت موفقيت به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد هواپيماهاي جنگي هست

اگر موفق شديد ميتونيد اين اسلحه را نابود كنيد :

0 تا 2500 سرباز

0 تا 75 موشكهاي ضد هواپيما

0 تا 50 هواپيماي جنگي

همه رادارهاي دشمن نابود خواهد شد

2 - سد توپ - يك نيروي ارتشي با توپ خانه ها قاعده هاي دشمن را نابود ميكنند

* بايد حد اقل 100 توپ داشته باشيد

* فرصت موفقيت به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد توپ ها هست

* اگر موفق شديد اين اسلحه نابود خواهد شد :

0 تا 1000 سرباز

0 تا 100 توپ

3 - حمله دريايي - 3 كشتي صعي خواهند كرد كه كشتي هاي دشمن را غرق كنند

* بايد حد اقل 3 كشتي داشته باشيد

* فرصت موفقيت به دارا بودن  دشمن به تكنلوژي و تعداد كشتي ها هست

* اگر موفق شديد ميتونيد از 0 تا 3 كشتي دشمن را نابود كنيد

4 - خنثي كردن قاعده هاي دشمن - 48 هليكوپتر از قاعده هاي شما حركت ميكنند و صعي خواهند كرد كه اتومومبيل هاي حمل و نقل سربازها و تانكهاي دشمن را نابود كنند

* حد اقل بايد 48 هليكوپتر داشته باشيد

* فرصت موفقيت  به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد موشكهاي ضد هواپيمها هست

* اگر موفق شديد اين اسلحه ها را نابود خواهيد كرد :

0 تا 250 تانك

0 تا 350 اتومبيل حمل و نقل سربازها

0 تا 50 موشك ضد هواپيما

5 - حمله مخفي - 3 زيردريايي حمله مخفي و موشكي به كشتي دشمن حمله خواهند كرد

* فرصت موفقيت به دارا بودن به تكنلوژي و تعدا زيردريايي ها هست

* اگر موفق شديد ميتونيد از 0 تا 5.000 شهروند بكشيد

واكنش هاي جهان

* حمله كننده به مدت 7 روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد شد

* به مدت 3 روز نميتونيد از بازار جهاني اسلحه بخريد بلكه فقط از بازار سياه

6 - غافلگيري شديد - 24 هليكوپتر ضد زيردريايي سعص خواهند كرد زيردريايي هاي دشمن را بزنند

* بايد حد اقل 24 هليكوپتر ضد زيردريايي داشته باشيد

* فرصت موفقيت به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد موشكهاي ضد هواپيما هست

* اگر موفق شديد ميتونيد از 0 تا 7 زيردريايي هاي دشمن را نابود كنيد

 

پرتاپ هاي بمب : (سلاحهاي هوايي)

اين حمله يك پنجره به مدت 24 ساعت براي شما باز خواهد كرد تا بتونيد با قدرت كامل به دشمنت حمله كنيد

* راه هاي حمله و دفاع كردن :

* هر حمله به 7 چرخش نياز دارد

1 - عمليات بيگاسوس :

همه پرتاب كننده هاي بمب بالاي اسمان دشمن و قاعده هاي ارتشي كشور كه داراي موشكهاي ضد هواپيما هست را نابود ميكنند

* حد اقل به 25 هواپيماي پرتاب كننده بمب و 50 هواپيماي جنگي تا از هواپيماهاي پرتاب كننده حمايت و پوشش دهند

* فرصت موفقيت به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد هواپيماهاي جنگي هست

اگر موفق شديد ميتونيد اين اسلحه ها را نابود كنيد :

از 0 تا 33٪ موشكهاي ضد هواپيما كه دشمن دارد

از 0 تا 1٪ از هواپيماهاي جنگي كه دشمن دارد

2 - عمليات جاكر :

همه هواپيماهاي پرتاب كننده بالاي اسمان كشور دشمن و به فرودگاه هواپيماها ميروند و صعي ميكنند كه همه هواپيماهاي كشور دشمن را نابود كنند

لا اقل به 24 هواپيماي پرتاب كننده و 50 هواپيماي جنگي براي حمايت و پوشش از هواپيماهاي پرتاب كننده

* فرصت موفقيت به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد هواپيماهاي جنگي هست

اگر موفق شديد ميتونيد اين سلاح ها را نابود كنيد :

از 0 تا 1٪ از موشكهاي ضد هواپيما كه كشور دشمن دارد

از 0 تا 25٪ از هواپيماهاي جنگي كه كشور دشمن دارد

از 0 تا 25٪ از هواپيماهاي پرتاب كننده كه دشمن دارد

از 0 تا 25٪ از هواپيماهاي حمل و نقل كه دشمن دارد

از 0 تا 25٪ از هواپيماهاب گشت هوايي

ار 0 تا 25٪ از هواپيماهاي جاسوسي

از 0 تا 25٪ از هواپيماي هوايي الكتروني

3 - عمليات جنگ فني

هواپيماهاي شما بالاي اسمان كشور دشمن ميرند و صعي خواهند كرد كه مراكز تكنلوژي دشمن را نابود كنند

* حد اقل به 47 هواپيماي پرتاب كننده بمب و 100 هواپيماي جنگي براي حمايت و پوشش از هواپيماهاي پرتاب كننده

فرصت موفقيت به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد موشكهاي ضد هواپيما هست

اگر موفق شديد اين اسلحه را نابود خواهيد كرد :

از 0 تا 1٪ از موشكهاي ضد هواپيماي دشمن نابود خواهد شد

از 0 تا 1٪ از هواپيماهاي جنگي دشمن نابود خواهد شد

و تكنلوژي دشمنت را 5 مرحله پايين تر خواهيد كرد (يا اتمي و يا زيستي و يا كيميايي و يا مغناطيسي)

4 - عمليات سوزن

همه هواپيماهاي پرتاب كننده بمب ميرند بالاي اسمان دشمن و صعي ميكنند كه مركز موشمهاي Ballistic  را نابود كنند

* حد اقل به 48 هواپيمهاي پرتاب كننده و 100 هواپيماي جنگي براي حمايت و پوشش از هواپيماهاي پرتاب كننده

فرصت موفقيت به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد موشكهاي ضد هواپيما هست

اگر موفق شديد اين سلاح ها را نابود خواهيد كرد :

از 0 تا 1٪ از موشكهاي ضد هواپيماي دشمن نابود خواهد شد

از 0 تا 1٪ از هواپيماهاي جنگي دشمن نابود خواهد شد

از 0 تا 50٪ از موشكهاي Ballistic  كه دشمن دارد نابود خواهد شد

5 - عمليات هليكوپتر

همه هواپيماهاي پرتاب كننده به اسمان كشور دشمن ميرند و مركز موشكهاي ضد موشك را نابود ميكنند

حد اقل به 48 هواپيماي پرتاب كننده بمب و 100 هواپيماي جنگي براي حمايت و پوشش از هواپيماي پرتاب كننده

فرصت موفقيت به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد موشكهاي ضد هواپيما هست

اگر موفق شديد ميتونيد اين اسلحه ها را نابود كنيد :

از 0 تا 1٪ از موشكهاي ضد هواپيماي دشمن نابود خواهد شد

از 0 تا 1٪ از هواپيماهاي جنگي دشمن نابود خواهد شد

از 0 تا 50٪ از موشكهاي ضد موشك دشمن نابود خواهد شد

6 - عمليات شهر جهنم :

همه هواپيماهاي پرتاب كننده هاي بمب بالاي اسمان دشمن خواهند رفت و همه شهر هاي دمن را بمب باران ميكنند

حد اقل به 48 هواپيماي پرتاب كننده بمب و 50 هواپيماي جنگي براي حمايت و پوشش از هواپيماهاي پرتاب كننده

فرصت موفقيت به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد هواپيماهاي جنگي هست

اگر موفق شديد ميتونيد اين اسلحه ها را نابود كنيد :

از 0 تا 1٪ از موشكهاي ضد هواپيماي دشمن نابود خواهد شد

از 0 تا 1٪ از هواپيماهاي جنگي دشمن نابود خواهد شد

از 0 تا 5000 شهروند خواهيد كشت

واكنش هاي جهان به اين عمليات

1 - كشور حمله كننده به مدت 7 روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد شد

2 - به مدت 3 روز از خريد اسلحه از بازار جهاني منع خواهيد شد ولي ميتونيد از بازار سياه اسلاحه ها را بخريد

7 - عمليات خداحافظ اي ارتش :

همه هواپيماهاي پرتاب كننده بمب به اسمان كشور دشمن ميروند و قاعده هاي ارتشي دشمن را نابود كنند

حد اقل به 96 هواپيماي پرتاب كننده بمب و 200 هواپيماي جنگي براي حمايت و پوشش از هواپيماي پرتاب كننده احتياج داريد

فرصت موفقيت به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد موشكهاي ضد هواپيما هست

اگر موفق شديد ميتونيد اين اسلحه ها را نابود كنيد :

از 0 تا 33٪ از سربازها

 از 0 تا 25٪ از تانكهاي دشمن نابود خواهد شد

از 0 تا 25٪ از اتومبيلهاي حمل و نقل سربازهاي دشمن نابود خواهد شد

از 0 25٪ توپ خانه هاي دشمن نابود خواهد شد

از 0 تا 25٪ از موشكهاي ضد هواپيماي دشمن نابود خواهد شد

8 - عمليات بي مو و تيز : همه هليكوپترهاي شما قاعده هاي دشمن را نابود خواهند كرد

* حد اقل بايد 96 هليكوپتر جنگي داشته باشيد

* فرصت موفقيت به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد موشكهاي ضد هواپيما هست

* اگر موفق شديد ميتونيد زمين ها را اشغال و نابود كنيد

از 0 تا 35٪ تانكهاي دشمن نابود خواهند شد

از 0 تا 350٪ اتومبيل حمل و نقل سربازهاي دشمن نابود خواهد شد

از 0 تا 10٪ توپ هاي دشمن نابود خواهد شد

از 0 تا 10٪ موشكهاي ضد موشك دشمن نابود خواهد شد

از 0 تا 10٪ هليكوپترهاي دشمن نابود خواهد شد

از - تا 10٪ هليكوپترهاي ضد زيردريايي هاي دشمن نابود خواهد شد

 

اشغال كردن زمين

اين عمليات يك پنجره به مدت 48 ساعت براي شما باز ميكنه براي استفاده از كل قدرتت براي حمله به دشمنت

عمليات حمله و دفاع :

هر عمليات به 25 چرخش نياز دارد

1 - عمليات اشغال تپه بعدي - 48 هليكوپتر حمل و نقل سربازها . صعي خواهند كرد كه نزديكترين تپه دشمن را اشغال كنند

* 48 هليكوپتر حمل و نقل + 1000 سرباز

* فرصت موفقيت شما به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد موشكهاي ضد هواپيما هست

گام هاي حمله

گام اول - هليكوپترهاي شما صعي ميكنند كه سربازها را به تپه ببرند تا از حمله هاي دشمن خود داري كنند

گام دوم - سربازهاي شما صعي ميكنند كه تپه را اشغال كنند

* اگر موفق شديد ميتونيد اشغال و نابود كنيد

از 0 تا 500 سرباز

از 0 تا 50 تانك

از 0 تا 100 APC (ارتش)

از 0 تا 50 توپ خانه

زمين از 0 تا 1٪ اشغال خواهيد كرد

2 - عمليات بالاي تپه - 48 هواپيماي حمل و نقل سربازها صعي ميكنند كه بالاترين منطقه دشمن را اشغال كنند

* 48 هواپيماي حمل و نقل + 2500 سرباز حد اقل با تكنلوژي 3

* فرصت موفقين به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد موشكهاي ضد هواپيما هست

گام هاي حمله

گام اول - هواپيما ها صعي ميكنند كه سربازهاي شما را بالاي تپه برسونند و از حمله هاي دشمن خود داري كنند

گام دوم - سربازهاي شما صعي ميكنند كه بالاي تپه را اشغال كنند

اگر موفق شديد ميتونيد اين را اشغال و نابود كنيد :

از 0 تا 1250 سرباز

از 0 تا 100 تانك

از 0 تا 200 اتومبيل حمل و نقل سربازها

از 0 نت 100 توپ خانه

زمين از 0 تا 3٪ اشغال خواهيد كرد

3 - عمليات ضربه سريع - 500 اتومبيل حمل و نقل با سربازها صعي ميكنند كه از مرزها بگذرند

* 500 اتوميل حمل و نقل + 10.000 سرباز

* فرصت موفقيت به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد اتومبيل حمل و نقل و سربازها هست

گام هاي حمله

گام اول - اتومبيل هاي حمل و نقل صعي ميكنند كه به زمين كشور دشمن وارد شوند تا سربازها را به هدف نزديك كنند

گام دوم - سربازهاي شما صعي ميكنند كه زمين را اشغال كنند

* اگر موفق شديد ميتونيد اشغال و نابود كنيد :

از 0 تا 5000 سرباز

از 0 تا 200 تانك

از 0 تا 500 اتومبيل حمل و نقل

از 0 تا 200 توپ

زمين از 0 تا 7٪  اشغال خواهيد كرد

4 - عمليات توفان دريا - همه كشتي ها شما درياي دشمن را اشغال ميكنند

* حد اقل بايد 200 كشتي جنگي با تكنلوژي 50 داشته باشيد

* نسبت موفقيت اين عمليات به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد زيرپريايي ها

گام هاي حمله

* اگر موفق شديد ميتونيد اشغال و نابود كنيد :

0 تا 20٪ زيردريايي

0 تا 10 از زمين دشمن

 

حمله با موشكها

اين عمليات يك پنجره به مدت 72 ساعت باز خواهد كرد براي استفاده كامل موشكها براي حمله به دشمن

عمليات ممكن براي حمله كننده و دفاع كننده :

هر عمليات به 10 چرخش نياز دارد

بيشترين حد براي موشكهاي Ballistic فقط 50 موشك هست

* سطح موشكها = دقت

* مثلا : اگر 100 موشك با تكنلوژي 3 پرتاب كرديد . فقط 3 موشك به هدف ميرود و بعدش زدن هدف يا نزدنش به تعداد تكنلوژي و موشكهاي دشمن هست

فرصت موفقيت به دارا بودن دشمن به تكنلوژي و تعداد موشكهاي ضد موشك هست

1 - فعال كردن قانون تنبيه كردن - ميتونيد موشكها با كلاهك جنگي مرسوم ضد كارخانه هاي دشمن پرتاب كنيد

* اگر موشكهاي تونستند از دفاع دشمن عبور كنند هر موشك ميتونه يك كارخانه را نابود كند

* اگر كارخانه نابود شد زمين دوباره قابل استفاده خواهد بود

2 - فعال كردن قانون هشدار عقاب ها - ميتونيد موشكها با كلاهك جنگي مرسوم بر ضد هدف هاي شهروندان پرتاب كنيد

* اگر موشكها تونستند از دفاع دشمن عبور كنند . هر موشك ميتونه 0 تا 50 شهروند بكشه

واكنش جهان به اين عمليات :

* حمله كننده به مدت 7 روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد شد

* به مدت 3 روز از خريد اسلحه از بازار جهاني منع خواهيد شد ولي ميتونيد از بازار سياه اسلاحه ها را بخريد

3 - فعال كردن قانون پنجه پلنگ - ميتونيد موشكها با كلاهك كيميايي بر ضد هدف هاي ارتشي پرتاب كنيد

* اگر موشكها تونستند از دفاع دشمن عبور كنند . هر موشك كه به هدف برخورد كند ميتونه از 0 تا 500 سرباز بكشه

واكنش جهان به اين عمليات :

1 - كشور حمله كننده به مدت14 روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد شد

2 - به مدت 3 روز از خريد اسلحه از بازار جهاني منع خواهيد شد ولي ميتونيد از بازار سياه اسلاحه ها را بخريد

4 - تفعيل قانون ضربه كوسه - ميتونيد موشكها با كلاهك جنگي كيميايي بر ضد هدف هاي شهري پرتاب كنيد

اگر موشكها موفق شدند از دفاع دشمن عبور كنند . هر موشك ميتونه از 0 تا 1000 شهروند بكشد

واكنش هاي جهان به اين عمليات :

1 - كشور حمله كننده به مدت14 روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد شد

2 - به مدت 7روز از خريد اسلحه از بازار جهاني منع خواهيد شد ولي ميتونيد از بازار سياه اسلاحه ها را بخريد

5 - فعال كردن قانون كلاهك كوچك - ميتونيد موشكها با كلاهك جنگي زيستي بر ضد هدف هاي ارتشي پرتاب كنيد

اگر موشكها تونستند از دفاع هاي دشمن عبور كنند . هر موشك پرتاب شده ميتونه از 0 تا 1000 سرباز بكشه

واكنش هاي جهان به اين عمليات :

1 - كشور حمله كننده به مدت21روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد شد

2 - به مدت 7روز از خريد اسلحه از بازار جهاني منع خواهيد شد ولي ميتونيد از بازار سياه اسلاحه ها را بخريد

6 - فعال كردن قانون كلاهك بزرگ - ميتونيد موشكها با كلاهك جنگي زيستي بر ضد هدف هاي شهر پرتاب كنيد 

اگر موشكها تونستند از دفاع هاي دشمن عبور كنند . هر موشك پرتاب شده ميتونه از 0 تا 100000 شهروند را بكشه

واكنش هاي جهان به اين عمليات :

1 - كشور حمله كننده به مدت21روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد شد

2 - به مدت 14وز از خريد اسلحه از بازار جهاني منع خواهيد شد ولي ميتونيد از بازار سياه اسلاحه ها را بخريد

7 - تفعيل كردن خدا حافظ برق -  ميتونيد موشكها با كلاهك جنگي مغناظيسي بر ضد هدف هاي شهري پرتاب كنيد

اگر

اگر موشكها تونستند از دفاع هاي دشمن عبور كنند . اقتصاد كشور دشمن به مدت 5 روز كار نخواهد كرد

واكنش هاي جهان به اين عمليات :

كشور حمله كننده به مدت14 روز از ورود له سازمان بين الملل منع خواهد شد

8 - تفعيل كردن خدا حافظ صنعت - ميتونيد موشكها با كلاهك جنگي مغناظيسي بر ضد هدف هاي ارتشي پرتاب كنيد

اگر موشكها تونستند از دفاع هاي دشمن عبور كنند . كشور دشمن به مدت 5 روز نميتونه اسلحه بسازه

واكنش هاي جهان به اين عمليات :

كشور حمله كننده به مدت 14 روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد شد

9 - تفعيل كردن قانون روز هلاكت - ميتونيد موشكها با كلاهك جنگي هسته اي  بر ضد هدف هاي شهري  پرتاب كنيد

اگر موشكها تونستند از دفاع هاي دشمن عبور كنند . هر موشك پرتاب شده ميتونه از 0 تا 100000شهروند بكشه و اقتصاد كشور به مدت 5 روز تعطيل خواهد شد

واكنش هاي جهان به اين عمليات :

كشور حمله كننده به مدت30 روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد شد

به مدت 30 روز از خريد اسلحه از بازار جهاني منع خواهيد شد ولي ميتونيد از بازار سياه اسلحه ها را بخريد

10 - تفعيل كردن قانون روز جنگ - ميتونيد موشكها با كلاهك جنگي هسته اي  بر ضد هدف هاي  ارتشي پرتاب كنيد

اگر موشكها تونستند از دفاع هاي دشمن عبور كنند . هر موشك پرتاب شده ميتونه اين ها را بكشه

از 0 تا 200 سرباز

از 0 تا 25 سرياز

از 0 تا 25 اتومبيل حمل و نقل

از 0 تا 25 توپ

از 0 تا 25 موشك

واكنش هاي جهان به اين عمليات :

كشور حمله كننده به مدت30روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد شد

به مدت 21روز از خريد اسلحه از بازار جهاني منع خواهيد شد ولي ميتونيد از بازار سياه اسلاحه ها را بخريد

 

عمليات ازادي :

اين عمليات براي شما يك پنجره به مدت 72 ساعت باز خواهد كرد براي استخدام كل قدرت ارتشي ضد كشور دشمن

عمليات ممكن براي حمله و دفاع :

هر عمليات به 30 چرخش نياز دارد

* درخواست ها (حد اكثر براي عمليات)

25.000 سرباز

1.000 تانك

2.500 اتومبيل حمل و نقل

1.000 توپ

250 هواپيماي جنگي

48 هواپيماي پرتاب كننده بمب

100 هليكوپتر جنگي

48 هليكوپتر ضد هواپيما

5 كشتي جنگي

فرصت موفقيت به درار بودن تكنلوژي و قدرت ارتشي دشمن هست

گام هاي و درجه هاي حمله :

گام 1 : همه هواپيماهاي پرتاب كننده بمب صعي ميكنند كه به قاعده هاي ارتش دشمن حمله كنند و هواپيماهاي جنگي شما از هواپيماهاي پرتاب كننده مقابل هواپيماهاي دشمن حمايت و پوشش ميكنند و ريسكي كه انجام خواهيد داد اين هست كه فرصت موفقيت مربوط به تعداد  تكنلوژي و هواپيماهاي شما و شمن هست

گام 2 : همه هليكوپترهاي جنگي شما صعي ميكنند كه هدف هاي ارتشي دشمن بزنند قبل از اينكه حمله بزرگ شروع شود

تنها مانعي كه مقابل هليكوپترهاي جنگي خواهد بود و موشكهاي ضد هواپيما هست

گام 3 : همه سلاح هاي توپ خانه ها صعي ميكنند كه قاعده هاي دشمن را نابود كنند

ژنرالها در ارتشت به شما خبر خواهند داد كه توپ خانه هاي دشمن قاعده شما را خواهند زد

گام 4 : هليكوپترهاي ضد زيردريايي ها صعي ميكنند كه زيردريايي هاي دشمن از ارتش شما دور كنند

تنها سلاحي كه ميتونه مقابل هليكوپترهاي ضد زيردريايي مقابله كنه . موشكهاي ضد هواپيما هست

(تعداد سلاح موشكهاي ضد هواپيما مثل همان تعداد هليكوپترهاي ضد زيردريايي ارتش تو هست . و برنده كسي هست كه تكنلوژي بهتري داره

گام 5 - همه كشتي هاي جنگي ارتشت . صعي ميكنند كه مانور كنند تا دريا را ببندند و به دشمن فشار بيارند . ژنرالها به شما خبر خواهند داد كه كشتي هاي جنگي دشمن به كشتي هاي شما در دريا حمله خواهند كرد

گام 6 - همه هليكوپترهاي جنگي دشمن صعي ميكنند كه ارتش شما را بزنند ولي هواپيماهاي جنگي شما از حمله دشمن دفاع خواهند كرد

( تعداد هواپيماهاي شما و تعداد هليكوپترهاي دشمن باهم مساوي هستند و برنده كسي هست كه تكنلوژي بهتري دارد)

توضيح : تعداد هواپيماهاي شما به حمله گام 1 مربوط ميباشد(لطفا گام را نگاه كنيد)

گام 7 : همه تانكهاي شما مناطق صنعتي دشمن را خواهند زد و همزمان تانكهاي دشمن صعي ميكنند كه تانكهاي شما را متوقف كنند تا به مناطق صنعتي نرسند

اگر تانكهاي شما موفق شدند از 0 تا 25٪ كارخانه هاي دشمن به شما خواهد رسيد

گام 8 - اتومبيل حمل و نقل به مناطق معيني خواهند رفت تا سربازها را برسانند

و اتومبيل هاي حمل و نقل دشمن هم جلوي اتومبيل هاي شما خواهند ايستاد

گام 9 - اگر اتومبيل حمل و نقل به هدف هاي مورد نظر رسيدند و سربازها را برسانند(مناطق كشور دشمن) و همه سربازهاي شما به سربازهاي دشمن خمله خواهند كرد و اگر سربازهاي شما موفق شدند از 0 تا 25٪ پولهاي دشمن را به دست خواهيد اورد و از 0 تا 15٪ جمعيت كشور دشمن به كشورت خواهند پيوست

 

كشتار جمعي :

اين حمله براي شما يك پنجره به مدت 72 ساعت باز خواهد كرد تا باقدرت به دشمنت حمله كني

عمليات حمله و دفاع :

هر حمله به 50 چرخش نياز دارد

درخواست هاي اين حمله

50.000 سرباز

3.000 تانك

5.000 اتومبيل حمل و نقل سربازها

2.500 توپ

750 هواپيماي جنگي

150 هواپيماي پرتاب كننده بمب

48 هليكوپتر ضد زيردريايي ها

5 كشتي جنگي

فرصت موفقيت شما در اين حمله به قدرت ارتش دشمنت و سطح تكنلوژي ان مربوط هست

گام هاي حمله :

گام 1 : همه هواپيماهاي برتاب كننده بمب صعي ميكنند كه قاعده هاي دشمن را بزنند

پس از اين همه هواپيماهاي جنگي شما از هواپيماهاي پرتاب كننده بمب شما مقابل حمله هاي هواپيماهاي جنگي دشمن حمايت ميكنند

ضرر و خطري كه ممكنه هواپيماهاي پرتاب كننده بمب ايجاد كنند به تعداد و تكنلوژي هواپيماها مربوط ميشود

گام 2 - همه هليكوپترهاي جنگي كه داريد صعي ميكنند كه اهداف زيادي از ارتش دشمن را بزنند قبل از اينكه خود دشمن حمله را شروع كند

تنها خطري كه هليكوپترهاي جنگي خواهند داشت سلاح موشك ضد هواپيماي دشمن هست

گام 3 - همه توپ هاي شما صعي ميكنند كه به قاعده هاي دشمن بمب پرتاب كنند و ژنرالها به شما خبر خواهند داد كه توپ هاي دشمن دارند توپ هاي شما را ميزنند

گام 4 - همه هليكوپترهاي ضد زيردريايي ها صعي ميكنند كه زيردريايي هاي دشمن را بزند

تنها خطري كه هليكوپترهاي ضد زيردريايي مواجهش هستند . سلاح موشك ضد هواپيمايهاي دشمن هست

تعداد موشكهاي ضد هواپيما كه دشمن روي هليكوپترهاي ضد زيردريايي هاي شما پرتاب ميكنه مساوي هست . ولي برنده كسي هست كه تكنلوژي بهتري داشته باشد

گام 5 - همه كشتي هاي جنگي كه داريد صعي ميكنند با انجام مانور ارتشي روي مرز دريايي دشمن به او فشار بيارند

ژنرالها به شما خبر خواهند داد كه كشتي هاي دشمن ميخواهند كشتي هاي جنگي شما را بزنند

گام 6 - همه هليكوپترها جنگي دشمن صعي ميكنند كه ارتش شما را بزنند ولي هواپيماهاي شما از ارتشت دفاع خواهند كرد

تعداد هواپيماهاي جنگي كه هليكوپترهاي دشمن را ميزنند باهم مساوي هست و برنده كسي هست كه داراي تكنلوژي بهتري هست

توضيح : تعداد هواپيماهاي كه از ارتشت مقابل هليكوپترهاي دشمن دفاع ميكنند مربوط به تعداد هواپيماهاي كه بعد از گام 1 باقي مانده اند هست

گام 7 - همه تانكهاي شما به مناطق صنعتي دشمنت حمله خواهند كرد و همزمان تانكهاي دشمن مقابل تانكهاي شما قرار خواهند گرفت تا به مناطق صنعتي نرسند

اگر موفق شديد از 0 تا 50٪ از كارخانه هاي دشمنت نابود خواهد شد

و از 0 تا 20٪ زمينهاي دشمن را اشغال خواهيد كرد

گام 8 - اتومبيل هاي حمل و نقل صعي ميكنند كه به مناطق مورد نظر برند تا سربازها را برسانند

و اتومبيل هاي حمل و نقل دشمن هم مقابل شما خواهن ايستاد

گام 9 - اگر اتومبيل حمل و نقل به هدف رسيد و سربازها را رساند (به مناطق كشور دشمن) سربازهاي شما به سربازهاي دشمن حمله خواهند كرد و اگر موفق شدند سربازهاي شما از 0 تا 75٪ پولهاي كشور را اتيش خواهند زد و از 0 تا 25٪ از كل جمعيت كشور دشمنت خواهند مرد

 

واكنش هاي جهان :

كشور حمله كننده به مدت 14 روز از ورود به سازمان بين الملل منع خواهد شد

به مدت 3 روز نميتونيداز بازار جهاني اسلحه بخريد بلكه فقط از بازار سياه

حمل و نقل كننده هاي هواپيماها و هليكوپترها (كشتي)

اگر تونستيد تونستيد كشتي هاي حمل و نقل هواپيماها و هليكوپترها را اماده كنيد ميتونيد به كشورهاي دوست كمك كنيد و به كشورهاي دشمن حمله بزرگي انجام بدهيد

وقتي يكي از حمل و نقل كننده ها را جمع ميكنيد يك پنجره بازي ميشود براي حمله هاي جديد

( تنبيه طولاني) و (تنبيه مدت دور)

حمل و نقل كننده ها به شما اجازه ميدهد كه يك پنجره باز كنيد براي حمله به هر بازيكني كه كل قدرت او بيتشر يا كمتر به نسبت 50٪ از تو هست

هر سطح از تكنلوژي حمل و نقل كننده هواپيما به شما اجازه ميدهد كه 10 هواپيماي جنگي و هواپيماي پرتاب كننده بمب براي حمله به دشمن بفرستيد

اين حمله يك پنچره به مدت 72 ساعت براي استفاده از كل قدرتت ارتشي شما تا به كشور دشمن حمله كنيد

عمليات حمله و دفاع :

هر عمليات به 10 چرخش نياز دارد

1 - وضعيت ناگهاني : دسته اي از هواپيماهاي پرتاب كننده بمب بالاي اسمان دشمن خواهند رفت و صعي خواهند كرد كه يك حمله ناگهاني به سلاحهاي دريايي دشمن انجام بدهند

بايد 48 هواپيماي پرتاب كننده بمب داشته باشيد و 100 هواپيماي جنگي براي حمايت و پوشش از هواپيماهاي پرتاب كننده بمب

گزينه ها

فرصت موفقيت اين عمليات روي تكنلوژي و هواپيماهاي جنگي كه دشمن دارد مربوط هست

اگر موفق شديد ميتونيد اين اسلحه ها را نابود كنيد :

از 0 تا 250 هواپيماي جنگي

از 0 تا 75 كشتي جنگي

از 0 تا 75 كشتي حمل و نقل 

2 - وضعيت دست بلند :

دسته اي از هواپيماهاي پرتاب كننده بمب روي اسمان دشمن و مراكز اطلاعاتي هواپيمايي دشمن خواهن رفت و صعي ميكنند كه هواپيماهاي جاسوسي دشمن را نابود كنند

- وضعية اليد الطويلة:

بايد 48 هواپيماي پرتاب كننده و 100 هواپيماي جنگي داشته باشيد

 گزينه

فرصت موفقيت اين عمليات به تكنلوژي و هواپيماهاي جنگي كه دشمن دارد مربوط هست

اگر موفق شديد ميتونيد اين اسلحه ها را نابود كنيد :

 

از 0 تا 500 هواپيماي جنگي

از 0 تا 100 هواپيماي گشت هوايي نابود خواهد شد

از 0 تا 250 هواپيما جاسوسي نابود خواهد شد

از 0 تا 750 هواپيماي هوايي الكتروني نابود خواهد شد

3 - وضعيت نابود كردن ناوگان ها :

دسته اي از هواپيماهاي پرتاب كننده بمب بالاي اسمان دشمن ميرند و صعي ميكنند كه يكي از كشتي هاي حمل و نقل هواپيماها و يا هليكوپترها را نابود كنند

بايد 48 هواپيملي پرتاب كننده بمب داشته باشيد و 100 هواپيماي جنگي براي حمايت از هواپيماهاي پرتاب كننده بمب

گزينه

فرصت موفقيت اين عمليات به تعداد تكنلوژي و هواپيماهاي جنگي كه دشمن دارد

اگر در اين عمليات موفق شديد ميتونيد اين اسحه ها را نابود كنيد :

از 0 تا 75 هواپيماي جنگي (فقط اگر روي كشتي هاي حمل و نقل بودند)

از 0 تا 25 كشتي جنگي 

از 0 تا 1 كشتي حمل و نقل هواپيماها و يا هليكوپترها 

4 - وضعيت زمين گرم :

72 هليكوپتر جنگي از كشتي حمل و نقل پرواز ميكنند و صعي ميكنند كه تانكها و اتومبيل هاي حمل و نقل دشمن را بزنند

بايد 72 هليكوپتر جنگي داشته باشيد

فرصت موفقيت اين عمليات به تعداد تكنلوژي و موشكهاي ضد هواپيماي دشمن هست

اگر موفق شديد ميتونيد اين اسلحه ها را نابود كنيد :

از 0 تا 750 تانك

از 0 تا 1500 اتومبيل حمل و نقل سربازها

از 0 تا 500 موشك ضد هواپيما

5 - وضعيت روز هلاكت

72 هليكوپتر از كشتي حمل و نقل پرواز خواهند كرد به اسمان كشور دشمن براي زدن توپ ها و سرباز هاي كشور دشمن

بايد 72 هليكوپتر جنگي داشته باشيد

فرصت موفقيت اين عمليات به تعداد تكنلوژي و موشكهاي ضد هواپيما هست

اگر موفق شديد ميتونيد اين اسلحه ها را نابود كنيد :

از 0 تا 7000 سرباز

از 0 تا 750 توپ

6 - وضعيت بمب هاي عميق :

48 هليكوپتر ضد زيردريايي از كشتي حمل و نقل كننده پرواز ميكنند و به اسمان دشمن پرواز ميكنند و صعي ميكنند كه زيردريايي هاي را بزنند

بايد 48 هليكوپتر ضد زيردريايي داشته باشيد

فرصت موفقيت اين عمليات به تعداد تكنلوژي و موشكهاي ضد هواپيماي دشمن هست

اگر موفق شديد ميتونيد اين اسلحه ها را نابود كنيد :

از 0 تا 48 زيردريايي دشمن

7 - عمليات پرتاب طاس :

دسته اي از هواپيماهاي پرتاب كننده بمب بالاي مراكز دشمن پرواز خواهند كرد و صعي ميكنند كه مراكز را نابود كنند

بايد 48 هواپيماي پرتاب كننده بمب داشته باشيد و 100 هواپيما

موفقيت اين عمليات نسبت به تكنلوژي و تعداد هواپيماهاي دشمن هست

اگر موفق شديد ميتونيد اين اسلحه ها را نابود كنيد :

0 تا 100 هواپيماي جنگي

0 تا 250 موشك ضد هواپيما

8 - عمليات ضربه تركيه :

كشتي هاي حمل و نقل كننده هواپيماها صعي ميكنند كه كشتي هاي حمل و نقل و هليكوپترهاي دشمن را نابود كنند

* بايد 7 كشتي حمل و نقل كننده هواپيماها با سطح 7 يا بيتشر داشته باشيد

* بايد 490 هواپيما داشته باشيد

* فرصت موفقيت به دارا بودن تعداد تكنلوژي و هواپيماهاي دشمن هست

اگر موفق شديد ميتونيد اين اسلحه ها را نابود كنيد

0 تا 21 كشتي حمل و نقل كننده هواپيما و هليكوپتر

0 تا 2100 هواپيماي جنگي / 0 تا 2100 هليكوپتر جنگي