فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

مرخصي

اگر به هر علتي كه باشد نتوانستيد بازي را ادامه بدهيد ما به شما اجازه خواهيم داد به مرخصي برويد و بعدا برگرديد تا به بازي ادامه بدهيد

 

در اين زمان . كشورهاي ديگري نميتونند به شما حمله يا جاسوسي كنند (ولي اگر عمليات جاسوسي قبل از رفتنت به مرخصي بود . اين عمليات ادامه خواهد داشت)

 

* اگر با كشور ديگري در حال جنگ بوديد و شما تصميم گرفتيد به مرخصي برويد . كشور دشمن ميتونه حمله به شما را ادامه بدهد (حمله هاي جديد نه بلكه حمله هايي كه در حال فعاليت هستند) تا اين جنگ تمام شود

 

* قانون مرخصي :

 

1 - اگر بازيكني به مرخصي برود ميتونه 60 چرخض و 60 زمين ذخيره كنه . تعداد چرخش ها و زمين ها مربوط به تعداد ساعاتي كه به مرخصي رفتيد هست

 

2 - وقتي ميخواهيد مرخصي شما را تمام كنيد . به سادگي كلمه رمز را وارد كنيد و دوباره ميتونيد در اين بازي شركت كنيد

 

3 - ميتونيد در ماه فقط 3 بار به مرخصي برويد

 

4 - نميتونيد به مرخصي برويد اگر در 24 ساعت اخر خبري دريافت كرديد يا در سازمان بين الملل يك درخواستي مربوط به كشورت هست

 

5 - اگر به كشورت در عرض 90 روز وارد نشويد سيستم به طور خودكار كشورت از بازي حذف خواهد كرد

 

6 - نميتونيد دوباره به مرخصي برويد تا 24 ساعت از اخرين مرخصي شما بگذرد

 

7 - در ماه اخر از بازي هيچ كسي نيمتواند به مرخصي برود و كسي كه به مرخصي رفته دوباره به بازي برميگرده

8 - کشورهای با رتبه زیر 100 نمی تواند به مسافرت!