فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

مركز عمليات جاسوسي

اينجا ميتونيد به كشورهاي دشمن جاسوس بفرستيد

* نتايج را ميتونيد در خبرهاي جاسوسي ببينيد . بعد از تمام شدن عمليات

* دشمن خواهد ديد كه شما به كشورش جاسوس فرستاديد . مگر كه از سبك فريب دادن استفاده كنيد كه اگر عمليات به موفقيت انجام شد نخواهد فهميد

* اگر كشور ديگري به مرخصي رفت اين عمليات ادامه خواهد داشت

* اگر جاسوس ها را فرستاديد . نميتونيد به مرخصي برويد

* ميتونيد فقط يك عمليات روي يك كشور ارسال كنيد و اگر عمليات تمام نشد نميتونيد روي همان كشور دوباره جاسوسي بفرستيد

قيمت اين عمليات به شرح زير هست

نوع عمليات

قيمت و چرخش ها

بخش

كمك به شورشيان

3 چرخش + 25,000,000 پول

شهروندان

خراب كردن

3 چرخش + 30,000,000 پول

شهروندان

اقتصاد

ارتش

ايجاد اختلاف

5 چرخش + 50,000,000 پول

ارتش

دزديدن پول

5 چرخش +

5,000,000 المال

اقتصاد

ورود به مركز عمليات جواسيس

7 چرخش + 15,000,000 پول

ارتش

كشتن

10 چرخش + 100,000,000 المال

سياسي ها

جاسوسي

2 چرخش + 10,000,000 پول

شهروندان

سياسي ها

اقتصاد

ارتش

تروريست

4 چرخش +

5,000,000 پول

شهروندان

ارتش

قلابي كردن انتخابات

25 چرخش + 1,000,000,000 پول

سياسي ها

شروع انقلاب

15 چرخش + 250,000,000 پول

شهروندان

فريب دادن كشور

قيمتش دو برابر عمليات عادي هست ولي نگران نخواهيد شد چون عمليات فريب دادن شما عمليات را انجام ميدهيد و به ديگر كشور نسبت خواهد شد (اين عمليات نسبت موفقيتش مثل عمليات عادي هست)

* انتخاب اين گزينه يك انتخاب زرنگي خست چون شما بين دو كشور يك جنگ خواهيد انداخت

* اگر دشمنت تكنلوژي برتر ضد فريب دادن داشت . خواهد فهميد كه خود شما اين عمليات را انجام داديد

اهميت عمليات

بعد از چه زماني ميخواهيد اين عمليات تمام شود‌؟

اهسته = 72 ساعت(بدون چرخش)

عادي = 48 ساعت ( 2 چرخش)

زياد = 24 ساعت (5چرخش)

برتر = 8 ساعت ( 7 چرخش)

عمليات فعال شده

اينجا ميتونيد عملياتي كه در حال فعاليت هست را ببينيد كه چقدر وقت باقي مانده براي تمام شدن

نوع عمليات

كمك به شورشيان ش(شهروندان)

توصيف : جاسوس هاي شما كيفهاي پر از پول دارند كه به شورشيان كمك كنند

نسبت موفقيت : 75/1000

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 25

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 25

اگر موفق شديد : جاسوس ها پول را به شورشيان ميدهند و از كل جمعيت كشور دشمن 5٪ شورشيان تشكيل خواهند كرد

خراب كردن (شهروندان)

توصيف : جاسوس هاي شما صعي خواهند كرد كه بمب ها را در مركز منابع دشمنت بذارند

نسبت موفقيت : 50/1000

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 15

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 15

اگر موفق شديد : بمب منفجر خواهد شد و 25٪ از منابع دشمن نابود خواهند شد

خراب كردن‌(اقتصاد)

توصيف : جاسوس هاي شما صعي خواهند كرد كه بمب ها را در بانكهاي كشور دشمن بذارند

نسبت موفقيت : 25/1000

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 15

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 15

اگر موفق شديد : بمب منفجر خواهد شد و 75٪ از پولهاي كشور دشمن نابود خواهند شد

خراب كردن (ارتش)

توصيف : جاسوس هاي شما صعي خواند كرد كه بمب ها را در قاعد هاي دشمن بذارند

نسبت موفقيت : 25/1000

التخريب (الجيش) 

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 15

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 15

اگر موفق شديد : بمب منفجر خواهد شد و هواپيما . كشتي . زيردريايي نابود خواهد كرد

ايجاد اختلاف (ارتش)

توصيف : جاسوس هاي شما صعي خواهند كرد كه سربازهاي دشمن را افسرده كنند و انها ارتش را ترك كنند

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 10

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 10

اگر موفق شديد : 20٪ از سربازها ارتش را ترك خواهند كرد

دزديدن پول(اقتصاد)

توصيف : جاسوس هات صعي خواهند كرد كه پولهاي كشور دشمن را بدزدند

نسبت موفقيت : 50/1000

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 25

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 25

اگر موفق شديد : 15٪ از كل پولهاي دشمن به بانك شما خواهد رفت

ورود به مراكز عمليات جاسوسي دشمن (ارتش)

توصيف : جاسوس هاي شما صعي خواهند كرد كه به مركز جاسوسي دشمن بروند و از اخرين عملياتي كه دشمن انجام داده مطلع خواهيد شد

نسبت موفقيت : 25/1000

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 5

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 5

اگر موفق شديد : ميتونيد بع مدت 3 روز به مركز علميات جاسوسي دشمن وارد شويد و از نتايج جاسوسي دشمن مطلع شويد

كشتن (سياسي)

توصيف : وظيفه جاسوس هاي شما كشتن فرمانده كشور دشمن هست

نسبت موفقيت : 1/1000

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 1

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 1

اگر موفق شديد : كشور دشمن به مدت 3 روز نميتواند در اين بازي شركت كند

* دشمن نميتواند چيزي در كشورت بكند تا وقت كه 3 روز هست بگذره و بعد خواهد توانست كه در اين بازي شركت كند

جاسوسي كردن (شهروندان)

توصيف : جاسوس ها صعي خواهند كرد كه از تعداد شهروندان كشور دشمن مطلع شوند

التجسس (مواطنين)

نسبت موفقيت : 100/1000

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 25

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 25

اگر موفق شديد : جاسوس ها اطلاعات كشور دشمن را به شما مطلع خواهند كرد

جاسوسي كردن (سياسي ها)

توصيف : جاسوس هاي شما به مناطق كشور دشمن ميروند تا ببينند چقدر شهرونداني هستند كه حاضرند به كشورشان شورش كنند

نسبت موفقيت : 75/1000

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 25

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 25

اگر موفق شديد : جاسوس ها تعداد شورشيان كه حاضرند با كشورشان بجگند به شما اطلاع خواهند كرد

جاسوسي كردن (اقتصاد)

توصيف : جاسوس ها شما صعي خواهند كرد كه كشور دشمن چقدر پول دارد

نسبت موفقيت 100/1000

نسبة النجاح : 100/1000

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 25

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 25

اگر موفق شديد : جاسوس ها به شما اطلاع خواهند داد كه دشمن چقدر پول دارد

جاسوسي كردن (ارتش)

توصيف : جاسوس هاي شما صعي خواهند كرد كه به قاعده هاي ارتش برند تا از تعداد شخصيتهاي ارتشي مطلع شوند

نسبت موفقيت : 75/1000

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 25

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 25

اگر موفق شديد : جاسوس ها تعداد شخصيتهاي ارتشي در كشور دشمن را به شما اطلاع خواهد داد

تروريست (شهروندان)

توصيف : جاسوس هاي شما عمليات تروريستي ضد شهروندان خواهند كرد

نسبت موفقيت : 50/1000

 هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 15

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 15

اگر موفق شديد : از 1 تا 10,000 شهروند در انفجار خواهند مرد

تروريست (ارتش)

توصيف : جاسوس هاي شما عمليات تروريستي ضد قاعده هاي ارتشي دشمن خواهند كرد

نسبت موفقيت : 50/1000

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 15

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 15

اگر موفق شدبد‌: از 1تا 10,000 شخصيت ارتشي در انفجار خواهند مرد

قلابي كردن انتخابات (سياسي ها)

توصيف : جاسوس هاي شما جعل هويت ميكنند و خودشان را به عنوان يك شخصيت در وزارت خارجه يك كشوري ديگري معرفي ميكنند

نسبت موفقيت : 3/1000

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 3

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 3

اگر موفق شديد : ميتونيد به هر كسي كه بخواهيد و به حساب كشور دشمن پيغام بفرستيد

* كشور دشمن از اين قضيه اطلاع نخواهد داشت

*  فقط 3 روز فرصت داريد كه پيغام ها را بفرستيد

شروع انقلاب (شهروندان)

توصيف : جاسوس هاي شما صعي خواهند كرد كه در كشور دشمن انقلاب ايجاد كنند

نسبت موفقيت : 5/1000

هر مرحله تكنلوژي از جاسوسي فرصت موفقيت شما را زيادتر خواهد كرد : 5

هر مرحله تكنلوژي ضد جاسوسي فرصت موفقيت دشمن براي جاسوسي به شما را كاهش ميدهد : 5

اين عمليات در حالي موفق خواهند شد كه كشور دشمن داراي 70٪ از شورشيان

اگر موفق شديد : همه پولها + منابع به كشور شما خواهد رفت