فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

 

صفحه ارتباطات 

اينجا ميتونيد ارتباطات كشورت را ببينيد

پيغام بفرستيد و پيغام دريافت كنيد . چك كردن اطلاعات كشور . ارسال كردن كمك ها . تشكر و غيره

اخرين پيغام خصوصي - اينجا ميتونيد اخرين نامه اي كه از فرمانده ديگر كشور دريافت كرديد را ببينيد

اخرين نامه از پيوستگي - اينجا ميتونيد اخرين نامه از هم پيوستگي شما را ببينيد

ارسال كردن پيغام ترجمه شده - اينجا ميتونيد يك پيغام بفرستيد به فرمانده ديگري كشوري كه زبانش با زيان شما مختلفه ولي پيغام بع طور خودكار به زبان ان شخص ترجمه خواهد شد(اين يك كمك به بازيكناني كه زبان ديگر بازيكنان را نميفهمند و تا بتونند با سادگي با انان ارتباط برقرار كنند) 

فرستادن پيغام مجاني - اينجا ميتونيد به فرمانده ديگر كشورها  يك پيغام مجاني بفرستيد.قبل از فرستادن پيغام لطفا زبان بازيكن را چك كنيد (چك كردن اطلاعات بازيكن) و اگر نامه اي دريافت كرديد كه به شما توهين و يا از كلمات زشت استفادع شده لطفا به ما خبر بدهيد تا بازيكن را تنبيه كنيم 

اين عمليات به 2 چرخش نياز دارند

به همه هم پيوستگي هات نامه ارسال كنيد - ميتونيد به همه هم پيوستگي هاي شما نامه ارسال كنيد تا همه ببينند

اين كار به 5 چرخش نياز دارد

* همه هم پيوستگي هايت اين نامه را دريافت خواهند كرد

چك كردن اطلاعات - اين امكانات به شما اطلاعات بازيكنان را نشان ميدهد تا با او تماس بگيريد

زبان بازيكن . از كدام كشور . قدرت كشور / رتبه او و اگر در پيوستگي حاضر هست يا نه  

ارسال كردن كمك ها . تشكر ها و غيره

1 - ميتونيد در عرض 7 روز فقط يك نوع كمك بفرستيد

* ميتونيد پول يا منابع ارسال كنيد

2 - نميتونيد منابع را به كشوري قدرتمند تر از كشورت بفرستي

حمل و نقل - اينجا به شما نشان ميدهد كه چه چيزهايي به ديگر كشورها ارسال كرديد

فرستادن پول - ميتونيد پول ها را به ديگر مشورها بفرستيد

* حد اكثر ارسال پول 2,000,000,000 هست

ميتونيد 10٪ از كل پول شما ارسال كنيد

هر عمليات به 3 چرخش نياز دارد

ارسال منابع - هر بار يك نوع منبع ميتونيد بفرستيد و تعداد ارسال منابع به تعداد كشتي هاي حمل و نقلي كه داريد بستگي داره

* هر عمليات به 3 چرخش نياز دارد

* مهم - نميتونيد از فاصله بين اعداد را استفاده كنيد

صحيح = 1000

غير صحيح = 1.000

زمان رسيدن منابع +24

بعد از اينكه كشتي ها به مقصد رسيدند بلا فاصله كشتي ها به كشورت بازخواهند گشت

* دشمن ميتونه ببينه كه كشتي ارسال كرديد و به خاطر همين صعي خواهد كرد كه كشتي را نابود يا اشغال كند 

اين ليست به شما نشان ميدهد كه چقدر ميتونيد منابع در يك كشتي حمل و نقل ارسال كنيد

نوع منابع

تعداد منابع

چوپ

100

آهن

50

نفت

50

زغال

75

نقره

10

طلا

7

يورانيوم

5

الماس

2