فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

خبرها 

4 نوع خبر وجود دارد

خبرهاي عمومي 

خبرهايي مثل واقعه ها در كشورت . محموله هاي منابع . حمل و نقل پول . اضافه هاي بازي و پيغامهاي عمومي 

* خبرها به مدت 7 روز باقي ميمانند و بعدش هم پاك خواهند شد

 

خبرهاي جاسوسي 

خبرهايي از عمليات جاسوسي و نتايج ان و يا عمليات جاسوسي ضد كشورت 

* خبرها به مدت 7 روز باقي ميمانند و بعدش هم پاك خواهند شد

 

خبرهاي جنگ 

خبرهايي از علميات جنگي يا حركتهاي جنگي مربوط به كشورت 

* خبرها به مدت 3 روز ميمانند و بعدش هم پاك خواهند شد 

 

خبرهاي جهان 

اين امكانات شما را به سطح بالاتري از اطلاعات بازي خواهد برد 

ميتونيد اين را براي ديدن خبرهاي كشورهاي ديگر استفاده كنيد  

براي اطلاعات بيشتر لطفا به خبرها برويد ( پيشرفت خبرهاي كشور)

 

خبرهاي تصادفي 

مثل واقعيت . خبرهاي خوب و بدي هست كه به تصميمهاي شما در اينده موثر خواهد بود 

خبرهاي خوب (60٪) و خبرهاي بد (40٪) 

هر هفته يك واقعه جديدي در كشورت رخ ميدهد 

اين خبر در خبرهاي عمومي ظاهر ميشود