فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

افزايش هاي بازي

صفحه افزايش هاي بازي به شما اجازه ميدهد كه چرخش و زمينها به كشورت اضافه كنيد

گزينهاي قابل استفاده

 

ارسال كردن پاسخ

براي سايت يك پاسخ بفرستيد و به شما 5 چرخش خواهيم داد

* لطفا براي ما ارسال كنيد كه چه چيزي بايد در اين بازي بهتر كنيم

* اگر پيشنهاد يا انتقاد داريد لطفا براي ما ارسال كنيد و ما ان را معاينه ميكنيم و شايد به بازي اضافه بكنيم

 

نبروي سيستم

در نيروي سيستم ميتونيد اضافه هايي به كشورت بدهيد با اوردن مهمان ها از طريق لينك شما

لطفا اين لينك را فقط براي دوستان و نزديكان بفرستيد

هر چقدر كه مهمان ها به حدي برسند ما به شما جايزه خواهيم داد

* از گذاشتن لينك در انجمن ها و مسنجر خود داري كنيد و اگر ما اين لينك را در يكي از اين جاها پيدا كرديم عضويت شما در بازي بسته خواهد شد

* سيستم بلد هست چطور گول زنها را بگيرد

 

راي دادن به فرمانده ارتش

لطفا براي بالا بردن اسم بازي فرمانده ارتش به ما كمك كنيد

اگر هر روز به ما راي بدهيد ما از هر رايي كه داديد هر روز به شما يك چرخش خواهيم داد

براي بهتر شدن سايت از شما خيلي ممنونيم/براي اوردن مهمان هاي زياد براي بازي جنديس

تيم جنديس