فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

وضعيت ارتش

 

اينجا ميتونيد ارتشي كه داريد و ساختيد را ببينيد

 

ميتونيد ببينيد كه سلاحها از كجا امده يا شما ساختيد و غيره

 

سيستم به شما اجازه ميدهد كه سلاحها را پاك كنيد

 

 

پاك كردن اسلحه ها

 

اگر اسلحه هايي از ارتش پاك كرديد بعدا هيچ پولي يا منابعي دريافت نخواهيد كرد

اگر سربازها را پاك كرديد بعدا شهروند خواهند شد

 

 

پيشرفت اسلحه

 

اين گزينه به شما اجازه ميدهد كه اسلحه هاي شما پيشرفت بدي

 

اين گزينه را در وضعيت ارتش > نوع اسلحه‌‌ > پيشرفت خواهيد ديد

 

* اگر 100 تانك سطح 5 داريد و در پيشرفت اگر امكان دارد سطح 8 داشته باشيد

پس ميتونيد تانكهاي شما را با سطح 8 داشته باشيد(فقط قيمت 3 سطح بايد بديد)

 

* اين كار به 5 چرخش نياز دارد

 

* اگر اسلحه را پيشرفت داديد پس به سربازهاي بيشتري احتياج خواهيد داشت مثلا كشتي براي پيشرفت دادن بايد كارگرن بيشتري داشته باشيد