فرمانده جهان
بازكشت
English    Hebrew    Russian    Arabic    Dutch    French    Italian    Danish    Romanian    Finnish    Chinese Traditional    Chinese Simplified    Spanish    Japanese    Persian
<a href="http://www.game-advertising-online.com/" target="_blank">Game Advertising Online</a><br> banner requires iframes

بورص منابع

منبع ها در اين بازي خيلي مهم هستند

ميتونيد منابع را براي ساخت و خريد اسلحه/فروش براي داشتن پول يا مبادله با ديگر منابع

خريد منابع

در اينجا ميتونيد منابع را از بورص بازي بخريد

اين بورص شبيه بورص واقعي هست . هر چقدر كه تعداد زياد باشد قيمتش پايينتر و اگر تعداد كم باشد قيمتش بالاتر ميشه

مثلا : قيمت چوب 1000 هست ولي اگر تعداد در بورص بيشتر شد و اگر گفتيد يكي 2,000,000,000 هست پس تعداد بالا و پايينتر ميشود

ميتونيد ببينيد كه چقدر منابع داريد . و در هر چرخش چقدر هست و چقدر ميتونيد بخريد با

اعتماد به پولي كه داريد

* براي خريد يا فروش رمز را استفاده نكنيد

* ميتونيد از هر نوع حد اكثر 100,000,000 منبع داشته باشيد

فروش منابع

* فروش مثل خريد هست ولي اينجا منابع كشورت را ميفروشيد براي داشتن پول

* نميتونيد همزمان بيشتر از 25,000 منبع بفروشيد

* براي خريد يا فروش به 3 چرخش نياز دارد

منبع    

قيمت اساسي

تغيير قيمت

چوب

1,000

2,000,000,000

آهن

2,500

800,000,000

نفت

7,500

310,000,000

زغال

5,000

400,000,000

نقره

15,000

133,333,000

طلا

30,000

66,667,000

يورانيوم

75,000

26,667,000

الماس

100,000

20,000,000